مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍ن‍اد ب‍ه‍ادار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍س‍اد
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
ب‍ران‍دن‌، ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
ص‍ب‍ور اردوب‍اری‌، اح‍م‍د
ص‍ق‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
م‍م‍ت‍از، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۲۹-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار: ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌. اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی حرمت نفس :یک مفهوم جدید از حرمت نفس ،...
براندن ، ناتانیل ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷/۵‬,‭‌ع۴‌ب۳۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشت ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی جامعه :مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲ر۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه حقوق
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :خانواده
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :وقایع حقوقی
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲د۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق :نظریه عمومی
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۲۳۰‬,‭‌ک۲‌ک۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی " اسناد"
صقری ، محمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۷‬,‭‌ص۷‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات اجتماعی :نظریه ها و دیدگاهها
ممتاز، فریده ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌م۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصالت در هنر و علل انحراف احساس هنرمند
صبور اردوباری ، احمد ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۴۶-۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۱۶۵‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بلاهای اجتماعی قرن ما
قم شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ب۸‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰ ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرطان اجتماعی فساد
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭ر ۷‌س۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر :قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۶۸...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مشتمل بر :قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :مشتمل بر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ...واژه نامه تفصیلی - مفهومی ؛ و
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭آ۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی قانون مجازات اسلامی مشتمل بر :قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مدنی مشتمل بر قانون مدنی ؛ نظریات شورای نگهبان ؛ بخشنامه های قوه قضاییه ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۳/۸‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تجارت مشتمل بر :قانون تجارت ، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، قانون تجارت الکترونیکی ...
تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۸۲-۶۶۴۹۲۷۰۸،آدرس ناشر :تهران - خ ولیعصر - جنب بانک ملی - پ 8511 ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2