مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد - ای‍ران‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا
ث‍ب‍ت‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار و ک‍ارگ‍ری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
ی‍اران‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آق‍ارف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍م‍ی‍ده‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ زاده‌ آران‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ک‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، ن‍ورال‍ه‌
س‍ی‍دی‌، ف‍ران‍ک‌
ص‍دری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ف‍لاح‍ت‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
م‍ی‍ررح‍ی‍م‍ی‌ ب‍ی‍داخ‍وی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ن‍ارن‍ج‍ی‌ ه‍ا، ه‍وم‍ان‌
 
ناشر:
آل‍ب‍ات‍روس‌
ادب‍ی‍ات‌، ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌. اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ )
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات استخدامی :قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام کشوری ، استخدام شرکت های دولتی ، استخدام پیمانی ، استخدام نظام بانکی دولتی ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تجارت مشتمل بر :قانون تجارت ، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، قانون تجارت الکترونیکی ...
تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۸۲-۶۶۴۹۲۷۰۸،آدرس ناشر :تهران - خ ولیعصر - جنب بانک ملی - پ 8511 ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی قانون کار :مشتمل بر قانون کار -مصوب ۱۳۶۹ - با اصلاحات و الحاقات بعدی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات ثبتی :ثبت اسناد و املاک - ثبت احوال -ثبت شرکت ها...
تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۵۴۷۴۸- ۰۹۱۲۱۱۹۳۴۶۹ ،آدرس ناشر :تهران ،خ . فخررازی - خ روانمهر- پلاک ۸۴ - ساختمان دیدآور- طبقه اول نشر دیدار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام
تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات استخدامی :قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام کشوری ، استخدام شرکت های دولتی ، استخدام پیمانی ، استخدام نظام بانکی دولتی ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تجارت مشتمل بر :قانون تجارت ، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، قانون تجارت الکترونیکی ...
تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۸۲-۶۶۴۹۲۷۰۸،آدرس ناشر :تهران - خ ولیعصر - جنب بانک ملی - پ 8511 ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی قانون کار :مشتمل بر قانون کار -مصوب ۱۳۶۹ - با اصلاحات و الحاقات بعدی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات ثبتی :ثبت اسناد و املاک - ثبت احوال -ثبت شرکت ها...
تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۵۴۷۴۸- ۰۹۱۲۱۱۹۳۴۶۹ ،آدرس ناشر :تهران ،خ . فخررازی - خ روانمهر- پلاک ۸۴ - ساختمان دیدآور- طبقه اول نشر دیدار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام
تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت علل و عوامل موثر در گرایش به مصرف مواد، خرید و فروش قاچاق از زندانیان جدید الورود به زندان استان مرکزی در سال ۱۳۹۶
سیدی ، فرانک ؛  استان مرکزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان مرکزی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۵۳۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین عوامل اجتماعی -فرهنگی مؤثر بر ترک پایدار مواد مخدر ( مورد مطالعه :مراکز ترک اعتیاد منطقه کاشان )
حسینی زاده آرانی ، سعید ؛  کاشان علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۰۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین جامعه شناختی تأثیر طرد اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد مخدر ( مطالعه موردی : شاغلان مراکز ترک و بازتوانی معتادان در شهر تهران )
آقارفیعی ، محسن ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادبیات ، علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد( با تمرکز بر نقش خانواده و مدرسه )
صدری ، اسماعیل ؛  اردبیل انتشارات محقق اردبیلی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ص۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
۵۰سوال شایع درخصوص پیشگیری و درمان اعتیاد در جامعه کار و تولید
نارنجی ها، هومان ؛  تهران آلباتروس   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن ۱۶‌س۲‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
علل و عوامل موثر در بروز اعتیاد در استان آذربایجان غربی
خلیل زاده ، نوراله ؛  استان آذربایجان غربی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۰۷۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش های پیشگیری از اعتیاد بر آگاه سازی عمومی والدین در ابتلا به اعتیاد فرزندان
فلاحتی ، فهیمه ؛  پیام نور واحد تفت یزد ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه ای بر اعتیاد زنان در استان کهگیلویه و بویر احمد ( مورد مطالعه زنان معتاد مستقر در کمپ های ترک اعتیاد زنان )
حسینی نیک ، سلیمان ؛  ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (استان کهگیلویه و بویر احمد)   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۷۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی متابولیت های مغز با طیف سنجی تشدید مغناطیسی )SRM( در معتادان به سوءمصرف مت آمفتامین با نقایص شناختی
بخشی نژاد، حمیده ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران پزشکی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش صبر با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر خودتنظیمی هیجانی معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر یزد
میررحیمی بیداخویدی ، صالح ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4