مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍وی‌ ب‍رول‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۸۸۴- ۱۹۶۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وی‌ ب‍رول‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۸۸۴- ۱۹۶۴
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی حقوق
لوی برول ، هانری ، ۱۸۸۴- ۱۹۶۴ ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۷۱‬,‭‌ل۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک