مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
م‍ع‍ام‍لات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار: ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر - م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه حقوق
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] بهمن برنا   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۶‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :خانواده
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :وقایع حقوقی
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲د۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی معاملات معوض - عقد تکمیلی - بیع - معاوقیه - اجاره - قرض ضمیمه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران شرکت سهامی انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ک۲‌ح۷۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق :نظریه عمومی
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۲۳۰‬,‭‌ک۲‌ک۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خلیج فارس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ق۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دادگستر - میزان   ، ۱۳۸۱-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک