مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌ -- )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا(ف‍ق‍ه‌)
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آن‍س‍ل‌، م‍ارک‌
اس‍ت‍ف‍ان‍ی‌، گ‍اس‍ت‍ون‌
اص‍غ‍ری‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ال‍ه‍ام‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۸-
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱-
ع‍وده‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر، ۱۹۰۷- ۱۹۵۴
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
پ‍ی‍ون‍دی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍لارک‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍اج‍د
ب‍ش‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌: پ‍رش‍ک‍وه‌
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
پ‍اژن‍گ‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات
اصغری ، شکرالله ، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۳‬,‭ز۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دفاع اجتماعی
آنسل ، مارک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۲۹‬,‭آ۸د۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
استفانی ، گاستون ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان برداشتی از منابع اسلامی مقررات داخلی و بین المللی
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت : پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۱۰‬,‭‌ش۸‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
افراسیابی ، محمداسماعیل ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( مطالعه تطبیقی ...)
میرمحمدصادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۶۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ، ۱۲۸۱- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ع۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مبانی حقوق جزا
کلارکسون ، کریستوفر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی )، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۷۸۶۹‬,‭‌ک۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<التشریع = تشریع >الجنایی الاسلامی = حقوق جزای اسلامی
عوده ، عبدالقادر، ۱۹۰۷- ۱۹۵۴ ؛  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ع۹‌ت۵۰۴۱‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی " جرایم علیه ( "تمامیت جسمانی ، صدمات معنوی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی )
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران انتشارات ماجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم
الهام ، غلامحسین ؛  بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
شامبیاتی ، هوشنگ ، ۱۳۱۸- ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ش۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان و علم زندانها
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۴۸۱۰‬,‭د۲‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق جزا
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  [تهران ] نشر میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۴/۳‬,‭‌م۹و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم
تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزائی
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران روزنامه رسمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جرم سیاسی
پیوندی ، غلامرضا ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌پ۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی ( حدود،قصاص ،دیات )مصوب ۱۳۷۰/۵/۸
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، [۱۳۷۲]
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3