مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : [س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -- پ‍خ‍ش‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ م‍اه‍واره‌ای‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -- پ‍خ‍ش‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ م‍اه‍واره‌ای‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌، ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زن‍اش‍وی‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ف‍روپ‍اش‍ی‌ ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
ه‍ن‍ج‍ارگ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴.
 
پدیدآور:
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸-۳۷۰ ق‌.
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌، ۱۸۸۹- ۱۹۷۳
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
ری‍ف‍ک‍ی‍ن‌، ج‍رم‍ی‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
ش‍ی‍ران‍ی‌ ، پ‍روی‍ز ، ۱۳۱۷-
ع‍زی‍زی‌، اح‍م‍د
م‍ف‍ت‍ح‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
واع‍ظی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
[س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)]
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا): ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌
س‍روش‌ : ( ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون در طب
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۸/۳‬,‭‌ف‍لا۱۸‌ق۲۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران سروش انتشارات صدا و سیما   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنومی ، یا، آشفتگی اجتماعی :پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭ر۷آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل و پخش مسقیم برنامه های ماهواره ای
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۳۰۷‬,‭‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چالشهای حقوقی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در نظام های ملی و بین المللی
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۳۰۷‬,‭‌چ۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آن روزها
حسین ، طه ، ۱۸۸۹- ۱۹۷۳ ؛  تهران [سروش (انتشارات صدا و سیما)]   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۵۸‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹۰۳۳‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭آ۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اصول پرسشگری و جمع آوری اطلاعات آماری
شیرانی ، پرویز ، ۱۳۱۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۱۵‬,‭‌ش۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون
ابن سینا، حسین بن عبدالله ، ۴۲۸-۳۷۰ ق . ؛  تهران سروش : ( انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰-۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۸/۳‬,‭‌ف‍لا ۱۸،‌ق۲۰۴۱‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جهان در سراشیبی سقوط
ریفکین ، جرمی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۲۱‬,‭ر ۹‌ج۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی ابعاد علمی شخصیت حضرت امام خمینی با مقالاتی از آیه الله جعفر سبحانی ، آیه الله مومن ...
مفتح ، محمدهادی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۷‬,‭‌م۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
از ولایت باران
عزیزی ، احمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭ز۹۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راز و رمز هنر دینی :مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی هنر دینی تهران ، آبان ۱۳۷۴
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما): صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز مطالعات دینی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ک۸۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصلاحات و فروپاشی
واعظی ، حسن ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۲۸۶‬,‭و۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک