مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
 
پدیدآور:
ای‍زاک‌ ، اس‍ت‍ف‍ان‌، ۱۹۲۵nehpetS ,caasI -
ب‍س‍ت‌، ج‍ان‌
ب‍ی‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۱-
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
م‍ک‌ن‍ی‍ف‌، ج‍ی‍ن‌
 
ناشر:
رش‍د
ره‍ی‍اف‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری
بست ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۵ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روانشناسی
بیانی ، احمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران رهیافت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقدام پژوهی ( طراحی ، اجرا، ارزشیابی )
مک نیف ، جین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۲۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
ایزاک ، استفان ، ۱۹۲۵nehpetS ,caasI - ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭آ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک