مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آن‍اس‍ت‍ازی‌، آن‌، ۱۹۰۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
 
پدیدآور:
آن‍اس‍ت‍ازی‌، آن‌، ۱۹۰۸-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان آزمایی
آناستازی ، آن ، ۱۹۰۸- ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۸ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفاوتهای فردی
آناستازی ، آن ، ۱۹۰۸- ؛  مشهد آستان قدس رضوی . معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭آ۸‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک