مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آوای‌ ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍وان‍ان‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌
س‍لام‍ت‌پ‍روری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
م‍ش‍اوره‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
ب‍ه‌پ‍ژوه‌، اح‍م‍د
ت‍ی‍ل‍ور، اس‍ت‍ی‍و
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
رب‍ان‍ی‌، رس‍ول‌
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵-
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌، ۱۳۱۹-
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، ل‍ی‍ن‍دا، ۱۹۴۴- ۲۰۰۷ م‌
ش‍ع‍اع‌ ک‍اظم‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
ش‍ه‍ی‍دی‌، س‍ی‍اوش‌،- ۱۳۴۸
ص‍ال‍ح‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۸-
م‍اچ‍ت‌، م‍ری‌ ورت‍ز
م‍ای‍ر، اس‍ک‍ات‌ ت‍ی‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، رب‍ک‍ا ادی‍ث‌، ۱۹۶۲ - م‌
ک‍رل‍ی‍ن‍ج‍ر، ف‍ردری‍ک‌ ن‍ی‍ک‍ل‍ز
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌س۲د۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات )
ستوده ، هدایت اله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌س۲آ۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد، سراب زندگی و انواع مواد تاثیرگذار و راه درمان
صالحی ، ایرج ، ۱۳۲۸- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غزاله در دام اعتیاد و باند مافیا :پیشگیری از مصرف مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [بی جا] آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره های اعتیاد
صالحی ، ایرج ، ۱۳۲۸- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۵ز۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۲۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خودکشی
تیلور، استیو ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭‌ت۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جوانان
ربانی ، رسول ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹/۸‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مددکاری اجتماعی
ماچت ، مری ورتز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۱۰/۵‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره قبل از ازدواج
حسینی ، مهدی ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ح۵‌م۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چهار نوشتار درباره مددکاری اجتماعی :به انضمام :سکوت نشانه چیست ؟ کتابشناسی توصیفی مددکاری اجتماعی
به پژوه ، احمد ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۴۰‬,‭‌ب۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نحوه ارتکاب جرایم را بهتر بشناسیم
شهیدی ، سیاوش ،- ۱۳۴۸ ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ش۹‌ن۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی ( نو پدید :)با تاکید بر تئوری های زیربنایی و راهکارهای مقابله ای
شعاع کاظمی ، مهرانگیز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ش۷آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پژوهش در علوم رفتاری
کرلینجر، فردریک نیکلز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمای مقابله با برانگیزان رفتارهای اعتیادی :سوگ ، استرس و خشم رویکردی یکپارچه ازTBC ، TCA وTBD
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹۵د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی :نظام ها، راهبردها و مهارت ها
سلیگمن ، لیندا، ۱۹۴۴- ۲۰۰۷ م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌س۷۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عناصر مشاوره
مایر، اسکات تی ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌م۲۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات )
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌س۲آ۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چهارچوب مفهومی اقدام بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت
تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۷/۸‬,‭‌چ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در خانواده " راهنمای آموزشی "
تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۴۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2