مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اردب‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
داس‍ت‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ --م‍واد م‍خ‍در
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا
ه‍ی‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۷-
دژاک‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ال‍ی‍ق‍در، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۳۶-
ع‍ال‍ی‍ق‍دری‌ ، ی‍ح‍ی‍ی‌
م‍ت‍ی‍ق‍ن‍ی‌، ی‍اش‍ار
م‍س‍روری‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍را
ن‍وری‌، ب‍ه‍ب‍ود
ن‍وظه‍ور، ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌
ه‍م‍ای‍ش‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در در اردب‍ی‍ل‌( ۱۳۸۲ :اردب‍ی‍ل‌)
 
ناشر:
آذر س‍ب‍لان‌
ات‍ق‍ی‍اء
اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌
ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌
ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
م‍رک‍ز پ‍ذی‍رش‌، درم‍ان‌ و پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ودم‍ع‍رف‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
ن‍ی‍ک‌ آم‍وز
ن‍ی‍ک‌آم‍وز
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مقابله با مشکلات زندگی
نریمانی ، محمد ؛  اردبیل نشر شیخ صفی الدین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۴ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد
اسماعیلی ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های همایش بررسی راههای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در استان اردبیل
همایش استانی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در اردبیل ( ۱۳۸۲ :اردبیل ) ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۷۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ویلای شیطان
عالیقدر، یحیی ، ۱۳۳۶- ؛  اردبیل آذر سبلان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۴۸‬,‭‌ف‍لا۸۷و۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رفتار درمانی
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل اتقیاء   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ن۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اعتیاد
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علل اعتیاد و روشهای پیشگیری و درمان آن
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل شیخ صفی الدین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۴‌ع۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرده های متحرک
عالیقدری ، یحیی ؛ 
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش گردهمایی روحانیون مستقر منطقه ۴ کشوری ...
دژاکام ، حسین ؛  اردبیل سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲۲۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار اعتیاد و راهبردهای علمی و عملی در پیشگیری و درمان اعتیاد
مسروری ، ابراهیم ؛  اردبیل معاونت امور فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اردبیل   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۴۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظری اجمالی به علل روانشناختی اعتیاد در استان اردبیل
مسروری ، ابراهیم ؛  اردبیل مرکز پذیرش ، درمان و پیگیری معتادان خودمعرف ، معاونت پیشگیری بهزیستی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۷۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات ارائه شده در اولین همایش دانش آموزی پیشگیری از اعتیاد استان اردبیل
ایران .اردبیل .اداره کل آموزش و پرورش ، معاونت پرورشی ؛  اردبیل اداره کل آموزش وپرورش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲۷۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آگاهسازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد
اردبیل باغ اندیشه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
راهکارهای نجات از آتش اعتیاد ( ریشه واقعی تروریسم )
متیقنی ، یاشار ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای مقابله ای با اعتیادهای قدیم و جدید اعتیاد به مواد مخدر و...
اسماعیلی ، محمد،۱۳۳۷- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۵آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان اردبیل
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  اردبیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۹ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه از اعتیاد( ویژه دانشجویان )
نوری ، بهبود ؛  اردبیل
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۳‬,‭‌پ۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی در قبال قاچاق مواد مخدر در حقوق ایران و اسناد بین الملل
نوظهور، جبرئیل ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۶۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه متغیرهای هیجان خواهی ، جرات ورزی و سلامت روانی در جوانان معتاد( زندانی - خودمعرف )و غیر معتاد شهرستان اردبیل
نعمتی ، حمیرا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3