مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ --ای‍ران‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍وال‍م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ۱۳۰۹-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ص‍دری‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، س‍ی‍د ص‍درال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز ن‍وی‍ن‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ص‍ر
ت‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌: ن‍ش‍ر روای‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ واس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
ش‍ورا
ف‍رآزم‍اپ‍ردازش‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری ایران .استخدام های کشوری ، ارتش و نیروی انتظامی ، ...با افزایش ها و بازنگری کامل همه ی قوانین و مقررات استخدامی و اداری تا مرداد۱۳۷۹
ابوالمحمد، عبدالحمید، ۱۳۰۹- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی در زمینه وظایف مدیریت و منابع انسانی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری واستخدامی
تهران شرکت تعاونی کارکنان سازمان امور اداری واستخدامی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی با آخرین اصلاحات ۱۳۸۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات سال ۱۳۷۵
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۲۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر :قانون استخدام کشوری - مقررات استخدامی شرکت های .....
تهران کمالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدیریت خدمات کشوری
تهران کمالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو قوانین مرتبط با رویکرد آموزشی - پژوهشی - کاربردی
صدری نوش آبادی ، سید صدرالدین ؛  تهران شورا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی و اداری همراه با آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدیریت خدمات کشوری ( به همراه سیاستهای کلی نظام اداری و تفاوتهای قوانین ( )به انضمام لوح فشرده آیین نامه ها و دستورالعمل ها)
تهران فرآزماپردازش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰،/آ ۲۸ز‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
[تهران ] شرکت تعاونی سازمان معین ادارات : نشر روایت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KNH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ ۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
تهران مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی در نظام اداری
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۱۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات استخدامی :قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون استخدام کشوری
تهران اندیشه سبز نوین ، اندیشه عصر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات استخدامی :قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام کشوری ، استخدام شرکت های دولتی ، استخدام پیمانی ، استخدام نظام بانکی دولتی ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات استخدامی :قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام کشوری ، استخدام شرکت های دولتی ، استخدام پیمانی ، استخدام نظام بانکی دولتی ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک