مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ - م‍واد م‍خ‍در
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ت‍ام‍ی‍ن‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ح‍س‍ن‌ اس‍ع‍دی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
س‍پ‍ه‍ر
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران جهانی غذا و افزایش جمعیت :کشورهای نمونه چین ، هند، اندونزی و...
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] حسن اسعدی   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۰۰۰/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد :تحقیقی کاربردی درباره پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر روان گردان ، الکل و توتون
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقی کاربردی در باره پیشگیری از مصرف نابجای مواد مخدر، روان گردان ، الکل و توتون
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غزاله در دام اعتیاد و باند مافیا :پیشگیری از مصرف مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [بی جا] آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی کاربردی درباره دو مشکل مهم جهانی " فزونی جمعیت و مواد مخدر "در آستانه قرن بیست و یکم
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی بنیادی درباره ی جرائم سازمان یافته ی فراملی با تاکید بر :ص شست و شوی درآمد ناشی از جرم ╗
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌پ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنایی شاخه ی مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ف‍لا ۵‌ح۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک