مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وی‍ک‌ - راس‍ت‌، ل‍وری‌
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
اس‍ک‍ن‍دری‌ راد، اس‍ک‍ن‍در، ۱۳۳۰-
ب‍اغ‍ب‍ان‍ب‍اش‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از، ۱۳۲۹-
ب‍ری‍ن‌، ه‍رب‍رت‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌
رئ‍وف‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۶-
ش‍اک‍رم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ال‍ح‌پ‍ور، ش‍ه‍اب‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۸-
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ل‍وک‍رون‌، ل‍س‍ل‍ی‌، ۱۹۰۵-
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ف‍اش‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ول‍م‍ن‌، ورن‍ان‌، ۱۹۴۶-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
ب‍در
ج‍ان‍زاده‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌، ب‍خ‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
ع‍اب‍د
م‍اری‍ا رض‍وی‌ - م‍ری‍م‌ رئ‍وف‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر زک‍ات‌ ع‍ل‍م‌
م‍ی‍ر (گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌)
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
ن‍ش‍ر ب‍چ‍ه‌ه‍ا س‍لام‌
پ‍ای‍ا
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌: آزادان‍دی‍ش‍ان‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارمغان استعمار
قم دفتر نشر برگزیده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی پیشگیری و ترک اعتیاد به مواد مخدر، الکل و سیگار
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با دخانیات
تهران شرکت پخش فردوس ، بخش علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار با هیپنوتیزم
لوکرون ، لسلی ، ۱۹۰۵- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد مخدر شناخت علل ، عوارض و درمان اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کدام ؟ !نور یا ظلمات
اسکندری راد، اسکندر، ۱۳۳۰- ؛  تهران کارآفرینان : آزاداندیشان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  [تهران ] نشر بچه ها سلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معتاد کیست :مواد مخدر چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۴‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد
اسماعیلی ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ترک سیگار
استویک - راست ، لوری ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیگار نکشید
برین ، هربرت ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان اعتیاد
صالح پور، شهاب ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۳ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ترک اعتیاد :روشهای کاربردی ترک اعتیاد و کنترل وسوسه و راهنمای دوری از مخدر و برخورد صحیح با معتاد برای خانواده ها
کفاشیان ، محمدعلی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۷‌خ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و اعتیاد :تاریخچه ، انواع ، علل ، عوارض ، درمان
شاکرمی ، عبدالحسین ؛  تهران میر (گوتنبرگ )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‌م۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد
رئوفی ، مریم ، ۱۳۴۶- ؛  [کرمانشاه ] ماریا رضوی - مریم رئوفی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد، سراب زندگی و انواع مواد تاثیرگذار و راه درمان
صالحی ، ایرج ، ۱۳۲۸- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه سبز( به سوی جامعه عاری از مواد مخدر)
اسعدی ، حسن ؛  تهران پایا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اعتیاد و شیوه های ترک آن
باغبانباشی ، بهناز، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه نشر زکات علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد چیست و معتاد کیست ؟
کولمن ، ورنان ، ۱۹۴۶- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9