مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد - ای‍ران‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ک‍ردس‍ت‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
اع‍ت‍ی‍اد --ای‍ران‌ --س‍م‍ن‍ان‌ (اس‍ت‍ان‌ -- )پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍س‍ی‍ج‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د
اس‍دی‌، س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳-
ح‍ام‍دی‌ ک‍ل‍خ‍وران‌، ای‍رج‌
ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ح‍س‍ن‌خ‍ان‍ی‌، ج‍واد
ح‍م‍زئ‍ی‍ان‌، ع‍ظی‍م‌،۱۳۴۴-
رح‍م‍ت‌زاده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
رع‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍ه‍راب‌ زاده‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۳۲-
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
غ‍ن‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍دوس‍ی‌، آرش‌
ه‍م‍ای‍ش‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در در اردب‍ی‍ل‌( ۱۳۸۲ :اردب‍ی‍ل‌)
پ‍وران‍ت‍ظاری‌ زارچ‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
آب‍رخ‌
ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
اش‍ج‍ع‌
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
ب‍روج‌
ت‍ن‍دی‍س‌
ت‍ی‍ک‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
ره‍رودان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
م‍ه‍رس‍ا
ن‍س‍ی‍م‌ ح‍ی‍ات‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ (ن‍اج‍ا)، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه کارگران ( :طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر ؛  کردستان سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های همایش بررسی راههای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در استان اردبیل
همایش استانی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در اردبیل ( ۱۳۸۲ :اردبیل ) ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۷۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و نقطه نظرها در زمینه مواد مخدر :مجموعه مقالات
تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شناخت و درمان اعتیاد در ایران
تهران ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تجربی راههای فرهنگی پیشگیری از مصرف موادمخدر در میان نوجوانان و جوانان :مطالعه موردی استان سمنان
حمزئیان ، عظیم ،۱۳۴۴- ؛  سمنان آبرخ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلیات مواد مخدر
غنجی ، علی ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش (ناجا)، اداره کل منابع و متون درسی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌غ ۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در فرهنگ سازی و پیشگیری از تولید، توزیع و سوء مصرف مواد مخدر
حبی ، محمدباقر ؛  تهران بروج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۹۱۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ح۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرداب اعتیاد
اسدی ، سیف الله ، ۱۳۲۳- ؛  تهران اشجع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴۷‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و رهایی کامل از آن : با برترین شیوه از دام اعتیاد برای همیشه رهایی یافته و زندگی را به کام خود گردانید.
حسن خانی ، جواد ؛  قم نسیم حیات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا ۶‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
از اعتیاد تا رهایی
پورانتظاری زارچ ، محمد ؛  یزد تیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌پ۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات :پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه مواد مخدر
تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۱۵‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شهری و پیشگیری از اعتیاد
سهراب زاده ، مهران ، ۱۳۳۲- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش :سبک های فرزندپروری مهارت های زندگی پیشگیری اولیه از اعتیاد : ویژه والدین
صرامی ، حمید ؛  تهران تندیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ص۴آ ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در اجتماع و مدرسه
رحمت زاده ، ابوالقاسم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۴۱۱۳۷- ۰۹۱۲۴۰۳۲۵۱۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . قایم مقام پاین تر از مطهری کوچه ۲۴ پلاک ۱ ط ۵ ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ج۹،ر۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد(پیشگیری و درمان :)آسیب شناس و بومی سازی قدمهای AN در ایران
کیانی ، علیرضا ؛  گرگان bتلفن ناشر : ۲۲۴۲۲۵۸ - ۰۱۷۱ ،آدرس ناشر :گرگان - خ . شهیدبهشتی . بازار رضا انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ک۹۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
غرق شدگان
حامدی کلخوران ، ایرج ؛  اردبیل رهرودانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ح۲۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دادگاه درمان مدار :سیاستی جنایی در مقابله با اعتیاد
قدوسی ، آرش ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۳۴۴۲۱۴،آدرس ناشر :اصفهان - خ جی شرقی - بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۳۴د۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و دانش آموزان ما :چگونه دانش آموزانی به دور از اعتیاد و سوء مصرف مواد داشته باشیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۲،‌چ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقابله و درمان اعتیاد و فرزندان ما :آشنایی خانواده ها با روش های دارویی و غیردارویی درمان و مقابله با اعتیاد
اختیاری ، حامد ؛  تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹، ‌ف‍لا۳۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و فرزندان ما :چگونه فرزندانی دور از اعتیاد و سوء مصرف مواد داشته باشیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3