مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ل‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ل‍ل‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ل‍ل‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد --ای‍ران‌ -- آم‍ار
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اح‍م‍دون‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۲۳-
اس‍دی‌، س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳-
اس‍ع‍دی‌، س‍ی‍ده‌ن‍گ‍ار
اس‍لام‌دوس‍ت‌، ث‍ری‍ا،۱۳۵۶-
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
ح‍س‍ن‌پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور
رئ‍ی‍س‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌،۱۳۵۳-
س‍ه‍راب‍ی‌ ، ف‍رام‍رز
ش‍ع‍ب‍ان‍پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۳-
م‍ح‍م‍دی‌، ک‍ورش‌
م‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
م‍ی‍رع‍ل‍ی‌، ه‍ادی‌
م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ن‍ی‍ازی‌پ‍ور، ی‍اراح‍م‍د
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
آوای‌ ک‍ل‍ار
آی‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
اداره‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
اس‍ت‍ادی‌
اش‍ج‍ع‌
ام‍ی‍دم‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
م‍ه‍اج‍ر
م‍ه‍ر ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌)
م‍ه‍ر ان‍دی‍ش‌
م‍ی‍رف‍ت‍اح‌
ن‍ق‍ش‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ان‍ا
ن‍گ‍اه‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای علمی کاربردی پیشگیری از اعتیاد در محیط کار :مجموعه سخنرانیهای اولین همایش علمی - کاربردی
همایش علمی - کاربردی پیشگیری از اعتیاد در محیط کار( نخستین :۱۳۸۲ : اصفهان ) ؛  اصفهان نقش مانا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل اعتیاد و روشهای پیشگیری و درمان آن
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل شیخ صفی الدین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۴‌ع۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسئله سیگار در آینه تحقیق
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران انتشارات مدرسه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌س۹‌م۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی آماری بر علل گرایش به اعتیاد
کمیته انقلاب اسلامی . اداره کارشناسی ؛  تهران اداره کل مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد درایران امروز
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران مهاجر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علل و عوامل گرایش به اعتیاد در نوجوانان و جوانان
میرعلی ، هادی ؛  سبزوار امیدمهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۹۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی پیشگیری از اعتیاد جوانان
قم نقش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۲۴۸۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علل اجتماعی - روانی اعتیاد جوانان
حسن پور، منصور ؛  قم مهر امیرالمومنین (ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح ۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد جوانان
نیازی پور، یاراحمد ؛  قم میرفتاح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های درد :تاریخچه و علت های گرایش به مواد مخدر
حاجی لو، محمدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد( سبب شناسی و درمان )
اسلام دوست ، ثریا،۱۳۵۶- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۴،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر واعتیاد به آن سوغات مرگ
مهری ، محمد جواد ؛  قم آیین دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۴۵‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد( سبب شناسی و درمان آن )
احمدوند، محمدعلی ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۲۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حباب اعتیاد
اسدی ، سیف الله ، ۱۳۲۳- ؛  تهران اشجع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴۷،‌ح۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی اعتیاد( سبب شناسی و درمان آن )
رئیسی ، فاطمه ،۱۳۵۳- ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭ر۹ر۲۶۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و اعتیاد به آن : انواع ، سبب شناسی و پیشگیری
محمدی ، کورش ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۴۵‌م۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان
اسعدی ، سیده نگار ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد (سبب شناسی ، پیشگیری و درمان )
امیری ، محمدمهدی ؛  تهران آوای کلار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا ۷۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات اعتیاد، سبب شناسی و درمان براساس کتاب محمدعلی احمدوند
شعبانپور، ابوالفضل ،۱۳۵۳- ؛  تهران مهر اندیش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲۸‌ف‍لا۶۲۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیش گیری از اعتیاد
[اهواز] سازمان بهزیستی استان خوزستان : نهضت سوادآموزی خوزستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2