مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اف‍س‍ردگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ردگ‍ان‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اف‍س‍ردگ‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روش‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ درب‍رخ‍ورد ب‍ام‍وض‍وع‍ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د
ب‍ل‍ک‌ب‍رن‌، آی‍وی‌ م‍اری‌، ۱۹۳۹-
داوی‍دی‍ان‌، ه‍اراطون‌
دوپ‍اول‍و، ری‍م‍ون‍د
ف‍ران‍ک‍ل‌، ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۵۳-
ف‍ری‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ف‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‌، ج‍ان‌
م‍ح‍م‍ودآب‍ادی‌، اح‍م‍د،۱۳۴۱-
م‍رادی‌، ع‍ب‍د ال‍ل‍ه‌
م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۰-
م‍ه‍ری‍ار، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۵-
م‍ک‍ن‍زی‌، ک‍وام‌emawK ,eiznekcM
م‍ی‍چ‍ل‌، راس‌
ک‍راز، ژاک‌seuqcaj ,ezarroC
ک‍ل‍ی‍ت‍ون‌، پ‍ائ‍ولا، ۱۹۳۴-
ک‍وپ‍ل‍ن‍د، م‍ری‌ال‍ن‌
گ‍ری‍س‍ت‌، ج‍ان‌ ه‍وت‌، ۱۹۳۹htuH nhoJ ,tsierG
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، پ‍اول‌، ۱۹۵۱ - م‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د
ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دان‍ژه‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
ش‍ک‍وه‌ دان‍ش‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍ی‍ن‍ا
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
پ‍ی‍ش‍ت‍از ع‍ل‍م‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ک‍ردگ‍اری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و عاطفه :جنبه های بالینی و اجتماعی
سمینار میان دانشگاهی سیستم های هوشمند( شانزدهمین :۱۳۷۵ : تهران ) ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با افسردگی " و شیوه های درمان آن "
بلک برن ، آیوی ماری ، ۱۹۳۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ب۸‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی چرا؟( شناخت درمانی :)درمان افسردگی بدون استفاده از دارو
برنز، دیوید ؛  تبریز پیشتاز علم   ، [۱۳۷۲]
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
میچل ، راس ؛  تهران مینا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماری نامرئی افسردگیهای روانی =sredrosid evisserpad ssenlli elbisivnI ehT""
معانی ، ایرج ، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] چاپخش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۷‌ب۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمان افسردگی :اختلاف نظرهای گذشته و نگرش جدید
کلیتون ، پائولا، ۱۹۳۴- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ک۸د۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی زن ، بررسی علل افسردگی و راههای اقتدار بخشیدن به خویش
فرانکل ، لوئیس ، ۱۹۵۳- ؛  تهران شکوه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان افسردگی :راهنمای کامل برای همه خانواده ها
دوپاولو، ریموند ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
مهریار، امیرهوشنگ ، ۱۳۱۵- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۸۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی و درمان آن :آخرین اطلاعات درباره افسردگی و راه های درمان آن
گریست ، جان هوت ، ۱۹۳۹htuH nhoJ ,tsierG ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
مکنزی ، کوام emawK ,eiznekcM ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۳/۶۸‬,‭‌ف‍لا۶آ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای روانی به انضمام الگوی مصاحبه با بیمارروانی - تست افسردگی بک -تست شخصیت کتل - مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک seuqcaj ,ezarroC ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عزت نفس در ۱۰ گام
برنز، دیوید ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ع۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی شناخت درمانی گروه
فری ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر افسردگی
گیلبرت ، پاول ، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌گ ۹۴‌غ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمان افسردگی چگونه با بیماری افسردگی و شیدایی افسردگی زندگی کنیم
کوپلند، مری الن ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳‬,‭‌ک۹ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل ، علائم و نشانه ها، تشخیص ...
محمودآبادی ، احمد،۱۳۴۱- ؛  مشهد کردگاری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۳۶‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی )NOISSERPED (
مرادی ، عبد الله ؛  تهران بهزیستی استان زنجان معاونت امورفرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۷۲،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
فیش بین ، جان ؛  تهران سازمان بهزیستی استان کردستان معاونت امورفرهنگی وپیشگیری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ف۵۳،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی در فرهنگ ایرانی
داویدیان ، هاراطون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭د۲‍ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2