مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ب‍ازپ‍روری‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- درم‍ان‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ گ‍روه‌ خ‍ان‍واده‌ الان‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دب‍ل‍ی‍و.، ج‍ورج‍ی‍ا
راج‍رز، رون‍ال‍دdlanoR ,sregoR
راش‌، ک‍ی‍و
زه‍دی‌، ه‍ادی‌
س‍وب‍ل‌، ل‍ی‍ن‍داس‌
س‍ی‌، چ‍اک‌
ش‍اپ‍وری‌، ه‍رم‍ز،۱۳۳۷ - ،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ف‍او، ک‍ارل‌
ف‍رخ‍اک‌، داری‍وش‌، ۱۳۳۰-
ف‍ی‍ل‍دز، ری‍چ‍ارد
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
م‍ع‍ب‍ودی‍ان‌، ب‍ه‍روز
واش‍ت‍ن‌، آرن‍ول‍د ام‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
 
ناشر:
اف‍ق‌ دور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد
ب‍ه‍ن‍ام‌ ع‍رب‌ ی‍زدی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
رش‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
ف‍ی‍روزه‌
ق‍ل‍م‌ آش‍ن‍ا
ل‍ی‍وس‍ا
م‍س‍ع‍ود ف‍روغ‍ی‌
م‍ه‍رپ‍روران‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍ه‍ر
پ‍رش‍ک‍وه‌
پ‍ی‍ام‌ ک‍ل‍ی‍در
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الکلیسم = کلیسم >و اثر سوء الکل بر بدن
تنکابنی ، محمدباقر ؛  تهران نشر مهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با واقعیتهایی به نام :الکل ، دخانیات و مواد مخدر
راش ، کیو ؛  یزد انتشارات یزد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی پیشگیری از بازگشت
گورسکی ، ترنس ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکلی های گمنام
انجمن خدمات جهانی الکلی های گمنام ؛ 
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رهایی از اعتیاد برای فرد معتاد و خانواده
راجرز، رونالدdlanoR ,sregoR ؛  تهران فیروزه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭ر۲ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد :خود درمانی هدایت شده ( راهنمای مراجع )
سوبل ، لینداس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌س۹ر۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد :خود درمانی هدایت شده ( راهنمای مشاور)
سوبل ، لینداس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌س۹ر۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خانواده :برای پیشگیری از مصرف سیگار، الکل و مواد درنوجوانان
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الکلیسم ( :سبب شناسی - اختلالات مرتبط - رویکردهای درمانی )
معبودیان ، بهروز ؛  تهران قلم آشنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ف‍لا۷‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به روی زندگی دوباره
AL - Anon Family Group Headquarters, Inc ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭د۷د۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تولدی دوباره در :فقط برای امروز
فرخاک ، داریوش ، ۱۳۳۰- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ف ۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الکل
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ج ۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تهاجم پنهان ۱( پژوهشی راجع به مشروبات الکلی و مواد مخدر)
زهدی ، هادی ؛  مشهد پیام کلیدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۷‬,‭ز۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قدم های دوازده گانه الانان
شاپوری ، هرمز،۱۳۳۷ - ،گردآورنده و مترجم ؛  تهران مهرپروران اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌ش ۲‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نذار اعتیاد داغونت کنه :۵۰ نکته که هر معتادی باید برای بهبودی بداند
دبلیو.، جورجیا ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۸‌ن۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هوشیاری و فراسوی آن
فاو، کارل ؛  قم بهنام عرب یزدی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۰۶۰‬,‭‌ف ۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یک عینک جدید
سی ، چاک ؛  کرمان مسعود فروغی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌س۹‌ی ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اختلالات مربوط به مصرف مواد و الکل
واشتن ، آرنولد ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز مواد مخدر :علل ، ارزش یابی خانواده ، پیشگیری ، مداخله و درمان
فیلدز، ریچارد ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۹۴‌چ۵‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ل۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2