مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ب‍ی‌خ‍ان‍م‍ان‌ه‍ا--ای‍ران‌--ت‍ه‍ران‌ --ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍رس‌ از ج‍ن‍ای‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
 
پدیدآور:
ب‍رای‍م‍ن‌، آل‍ن‌
ب‍ه‍روان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍وان‍م‍رد، ک‍رم‌ال‍ه‌
ح‍ی‍دری‌ چ‍روده‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۵-
دغ‍اق‍ل‍ه‌، ع‍ق‍ی‍ل‌
ری‍ت‍رز، ج‍ورج‌
س‍ه‍راب‌ زاده‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۳۲-
ش‍ک‍اری‌، رق‍ی‍ه‌، ۱۳۵۴-
ش‍ک‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
ع‍ل‍ی‍وردی‌ ن‍ی‍ا، اک‍ب‍ر
غ‍ف‍اری‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۳-
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د،۱۳۵۵-
م‍ح‍م‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر، ۱۳۴۰-
م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۴۴-
ک‍اوه‌، م‍ح‍م‍د
ک‍وردن‍ر، گ‍ری‌ دب‍ل‍ی‍و.
گ‍ودرزی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در علوم اجتماعی :همراه با دستورات SSPS و نحوه تفسیر خروجی ها
گودرزی ، سعید، ۱۳۵۵- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرا روش :بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری
محمدپور، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش در روش درباره ی ساخت معرفت در علوم انسانی
محمدپور، احمد،۱۳۵۵- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مشارکت اجتماعی
موسوی ، میرطاهر، ۱۳۴۰- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۷۱‬,‭‌م۸د۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامه آسیب های اجتماعی
سهراب زاده ، مهران ، ۱۳۳۲- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۲۸‬,‭‌س۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان علوم اجتماعی
شکاری ، رقیه ، ۱۳۵۴- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲‌ش۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاهش ترس از جرم - راهبردهایی برای پلیس
کوردنر، گری دبلیو. ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۹۱‬,‭‌ک۹‌ک۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی
غفاری ، غلامرضا، ۱۳۴۳- ؛  تهران - انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌غ۷‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده :درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در ایران
شکربیگی ، عالیه ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۶۶۶‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شهری و پیشگیری از اعتیاد
سهراب زاده ، مهران ، ۱۳۳۲- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی روستایی
بهروان ، حسین ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۴۲۱‬,‭‌ب۹‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی بیماری های اجتماعی
کاوه ، محمد ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲۵آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه جامعه شناسی مدرن
ریترز، جورج ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۳۵‬,‭ر۹‌ن ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی کارتن خوابی
علیوردی نیا، اکبر ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۵۹۲/۵۶‬,‭‌ت۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ، پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی
میرزائی ، خلیل ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌م۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان
جوانمرد، کرم اله ؛  تهران bتلفن ناشر : ۱-۸۸۹۷۹۵۹۰,آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - روبروی دانشگاه - پ ۳۳۳ انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ج۹‌پ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های شهری در تهران :وندالیسم ، دختران فراری ، زنان سرپرست خانوار و تکدی گری
دغاقله ، عقیل ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۷۹۵۹۰-۶۶۰۰۰۰۵۱,آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - روبروی دانشگاه پاساژفروزنده - پ ۳۳۳ جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸،د۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کمیت و کیفیت در تحقیقات اجتماعی
برایمن ، آلن ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ب۳۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار sspS با تاکید بر روش تحقیق و آمار بر اساس سرفصل های مصوب آموزش عالی ...
حیدری چروده ، مجید، ۱۳۴۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ی علمی مقاله نویسی
میرزائی ، خلیل ، ۱۳۴۴- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵۰۰‬,‭‌م۸۶‌ش۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2