مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ش‍ون‍ت‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ق‍ر -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍راج‍ع‌
ن‍م‍ون‍ه‌س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
ات‍س‍ل‍ن‍در، پ‍ت‍ر، ۱۹۲۶-
ب‍س‍ت‌، ج‍ان‌
ب‍لالاک‌، ه‍وب‍رت‌
ب‍ی‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۱-
ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۶-
داع‍ی‌، ص‍ف‍ر
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د، ۱۳۲۰-
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۳-
س‍رای‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱-
س‍رم‍د، زه‍ره‌، ۱۳۱۳-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
م‍وزر، ک‍لاوس‌ آدول‍ف‌
ن‍ب‍وی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۶-
ه‍ال‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
پ‍رف‍ی‍ت‌، آل‍ن‌، ۱۹۲۵-
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آگ‍اه‌
ات‍ا
اس‍اطی‍ر
ان‍ت‍ش‍ار
رس‍ان‍ش‌
رش‍د
ره‍ی‍اف‍ت‌
روش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
پ‍ی‍ون‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ام‍داد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش علمی در علوم رفتاری ( پایه های پژوهش )
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‍ه۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و آمار در روان شناسی و علوم انسانی
داعی ، صفر ؛  تهران پیوند   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم رفتاری
سرمد، زهره ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق
سرایی ، حسن ، ۱۳۲۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌س۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشت ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی
نبوی ، بهروز، ۱۳۱۶- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش و پژوهش نامه نویسی
هالت ، کریستین ، ۱۹۵۱- ؛  تهران روش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجربی تحقیق اجتماعی
اتسلندر، پتر، ۱۹۲۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق ( در علوم اجتماعی )
موزر، کلاوس آدولف ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۲۹‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ هائی به خشونت
پرفیت ، آلن ، ۱۹۲۵- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۴۰‬,‭‌خ۵‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحقیقات اجتماعی
بلالاک ، هوبرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری
بست ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۵ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روانشناسی
بیانی ، احمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران رهیافت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی
تاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶- ؛  تهران اتا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ت۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و ماخذشناسی
رنجبر، احمد، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه گزارشهای تحقیقاتی کمیته امداد امام خمینی (ره )
گردهمایی معرفی دستاوردهای تحقیقاتی کمیته امداد امام خمینی ( نخستین :۱۳۷۳) ؛  [تهران ] کمیته امداد امام خمینی (ره )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۲۸۵/۲‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا، ۱۳۱۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5