مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ش‍رق‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اع‍ت‍ی‍اد-ای‍ران‌--ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ف‍ق‍ر -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-ای‍ران‌-م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ع‍ص‍اری‍ان‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
ع‍ل‍ی‍خ‍واه‌، ف‍ردی‍ن‌، ۱۳۵۱-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
م‍رس‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‌، رض‍ا
ن‍وری‌، روی‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
دان‍ژه‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
رس‍ان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
وزارت‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ام‍داد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
ک‍وی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه گزارشهای تحقیقاتی کمیته امداد امام خمینی (ره )
گردهمایی معرفی دستاوردهای تحقیقاتی کمیته امداد امام خمینی ( نخستین :۱۳۷۳) ؛  [تهران ] کمیته امداد امام خمینی (ره )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۲۸۵/۲‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایران را چه کنم ؟ :سامان دهی و ناسامانی های توسعه علمی
منصوری ، رضا ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی تولید علم در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز
عصاریان نژاد، حسین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌ع۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران
تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در ایران
تهران bتلفن ناشر :, 34524888نمابر ناشر ;, 38021888آدرس ناشر :خیابان استاد مطهری خیابان سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، نبش بانه ، پلاک ۲/۴ دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۴۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سنجش مفاهیم در پیمایش های اجتماعی
علیخواه ، فردین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ع۸۶‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ی ایران در مقاله های علمی پژوهشی علوم اجتماعی :چکیده ی مقاله های منتخب مجله های علوم اجتماعی ایران درباره ی موضوعات و مسائل اجتماعی کشور
ایران .وزارت کشور .دبیرخانه شورای اجتماعی ؛  تهران وزارت کشور، دبیرخانه شورای اجتماعی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزارش راهبردی :درآمدی بر مطالعات علمی اعتیاد در کشور
زکریایی ، محمدعلی ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭ز۸‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتیادآور
نوری ، رویا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های صورت پذیرفته مرتبط با اعتیاد، موادمخدر و روان گردان ها در سطح استان های کشور -مطالعه ملی
صرامی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۴‌پ۴‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تغییر نگرش برای کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر به همراه بسته آموزشی مهارت های مقابله ای ، آزمون نگرش سنج ( شیوه اجرا -نمره گذاری -تفسیر)
رحمتی ، عباس ؛  تهران انتشارات ابن سینا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹ر۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چکیده و پیشنهادات کاربردی طرح های پژوهشی حمایت شده استان آذربایجان شرقی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، با موضوع اعتیاد...
مرسلی ، حسین ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲آ۳۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک