مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
دزدی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
آن‍س‍ل‌، م‍ارک‌
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ال‍طاف‍ی‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۵۱-
ال‍ه‍ام‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵-
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌، ۱۳۱۹-
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱-
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
ق‍رب‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۳۱-
م‍م‍ت‍از، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۲۹-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا، ۱۳۱۷-
ه‍ی‍ون‌، گ‍وردون‌، ۱۹۵۲-
ول‍د، ج‍ورج‌ ب‍رای‍ان‌، ۱۸۹۶- ۱۹۶۷
ک‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴
گ‍س‍ن‌، رم‍ون‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
ال‍ب‍اب‌
ام‍ی‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍اج‍د
ب‍ش‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
رم‍ض‍ان‌ ال‍طاف‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات )
ستوده ، هدایت اله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌س۲آ۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دفاع اجتماعی
آنسل ، مارک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۲۹‬,‭آ۸د۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
افراسیابی ، محمداسماعیل ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( مطالعه تطبیقی ...)
میرمحمدصادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۶۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ، ۱۲۸۱- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ع۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی " جرایم علیه ( "تمامیت جسمانی ، صدمات معنوی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی )
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران انتشارات ماجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم
الهام ، غلامحسین ؛  بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جنایات واقعی و طریقه کشف آنها
تهران الباب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۵‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی ( جبر روانی )
الطافی ، رمضان ، ۱۳۵۱- ؛  تهران رمضان الطافی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۳۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ج۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی و جرم یابی سرقت " روش تحقیق در زمینه جرائم و مفاسد اجتماعی - تحقیق عملی در جرم سرقت "
قربان حسینی ، علی اصغر، ۱۳۳۱- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۱-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۵۲‬,‭‌ق۴‌ج۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۲۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری ( گذری بر نظریه های جرم شناسی )
ولد، جورج برایان ، ۱۸۹۶- ۱۹۶۷ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۳۵‬,‭و۸‌ج۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زمینه جرم شناسی
نوربها، رضا، ۱۳۱۷- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۲‌ن۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری
گسن ، رمون ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۴‌گ۴۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جرم شناسی
کی نیا، مهدی ، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آسیبها و عوارض اجتماعی :ریشه یابی ، پیشگیری ، درمان
قائمی ، علی ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] امیری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۱‬,‭‌ق۲آ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات اجتماعی :نظریه ها و دیدگاهها
ممتاز، فریده ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌م۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم
تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی ، ریسک و مدرنیته اخیر)
هیون ، گوردون ، ۱۹۵۲- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‍ه ‌پ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2