مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۱- ، گ‍ردآورن‍ده‌
رح‍م‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌
م‍ل‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
دری‍اس‍را
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (گ‍ل‍س‍ت‍ان‌)
ش‍لاک‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ترک اعتیاد با کلونیدین
عظیمی ، بیژن ؛  مشهد ۶۱-۶۲
شماره راهنما: ۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با مسمومیت های ناشی از مواد شیمیایی
حسینی ، محمدرضا ؛  تهران دریاسرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ح۵‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داستان های کوتاه درس های بزرگ
خلیلی ، مهدی ، ۱۳۵۱- ، گردآورنده ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۱‬,‭‌خ۸۳د۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر نوین و صنعتی و پیامدهای اجتماعی آن
حسینی ، محمدرضا ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۵۳۴،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش اعتیاد بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه : مناطق حاشیه نشین شهر خرم آباد4931 (
رحمتی ، مهدی ؛  آزاد اسلامی واحد بروجرد علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۰۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
عوامل تاثیرگذار بر گرایش جوانان استان گلستان به سوء مصرف موادمخدر صنعتی
ملک حسینی ، محمد تقی ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (گلستان )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۵۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک