مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزادی‌
اس‍لام‌ و خ‍ان‍واده‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر( اس‍لام‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌ -- )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آن‍س‍ل‌، م‍ارک‌
اب‍وال‍م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ۱۳۰۹-
اح‍م‍دی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
اس‍ت‍ف‍ان‍ی‌، گ‍اس‍ت‍ون‌
اص‍غ‍ری‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۳- ۱۳۵۸
داور، زه‍را
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
طاه‍ری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍وت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۳-
ق‍رب‍ان‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌، ۱۳۱۴-
ل‍وی‌ ب‍رول‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۸۸۴- ۱۹۶۴
م‍ی‍ل‌، ج‍ان‌ اس‍ت‍ی‍وارت‌، ۱۸۰۶- ۱۸۷۳
والاس‌، رب‍ک‍ا
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
اس‍لام‍ی‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ت‍وس‌
ت‍وس‍ع‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌: پ‍رش‍ک‍وه‌
س‍ف‍ی‍ر ص‍ب‍ح‌
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در مسائل خانواده
طاهری ، حبیب الله ، ۱۳۲۸- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت چاپ و نشر بین الملل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷‬,‭ط۱۸‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات
اصغری ، شکرالله ، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و حقوق بشر
قربانی لاهیجی ، زین العابدین ، ۱۳۱۴- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱‬,‭‌ق۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی
تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‌ح۷۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزادیهای عمومی و حقوق بشر
طباطبائی موتمنی ، منوچهر، ۱۳۰۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۴۶۹‬,‭ط۲آ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زنان زیر سایه ی پدرخوانده ها( مجموعه مقالات )
احمدی خراسانی ، نوشین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران توسعه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵/۲‬,‭‌ف‍لا۳ز۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انقیاد زنان
میل ، جان استیوارت ، ۱۸۰۶- ۱۸۷۳ ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۸۵‬,‭‌م۹د۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
امامی ، حسن ، ۱۲۸۳- ۱۳۵۸ ؛  تهران اسلامیه   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه حقوق
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] بهمن برنا   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل
والاس ، ربکا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۲۹۵‬,‭و۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۳‬,‭ز۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری ایران .استخدام های کشوری ، ارتش و نیروی انتظامی ، ...با افزایش ها و بازنگری کامل همه ی قوانین و مقررات استخدامی و اداری تا مرداد۱۳۷۹
ابوالمحمد، عبدالحمید، ۱۳۰۹- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دفاع اجتماعی
آنسل ، مارک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۲۹‬,‭آ۸د۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
استفانی ، گاستون ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی حقوق
لوی برول ، هانری ، ۱۸۸۴- ۱۹۶۴ ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۷۱‬,‭‌ل۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسن معاشرت ( از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ( ماده ۱۱۰۳ ق .م ).
داور، زهرا ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭د۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان برداشتی از منابع اسلامی مقررات داخلی و بین المللی
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت : پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۱۰‬,‭‌ش۸‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
افراسیابی ، محمداسماعیل ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7