مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍ح‍ارب‍ه‌( ف‍ق‍ه‌)
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ف‍ان‍ی‌، گ‍اس‍ت‍ون‌
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
ره‍ام‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۳۵
س‍الاری‌ ش‍ه‍رب‍اب‍ک‍ی‌، م‍ی‍رزام‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍س‍ک‍ری‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍د
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱-
م‍رت‍ض‍وی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍اج‍د
ج‍اودان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
دی‍دار
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌: پ‍رش‍ک‍وه‌
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ج‍د
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
استفانی ، گاستون ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان برداشتی از منابع اسلامی مقررات داخلی و بین المللی
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت : پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۱۰‬,‭‌ش۸‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
افراسیابی ، محمداسماعیل ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( مطالعه تطبیقی ...)
میرمحمدصادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۶۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ، ۱۲۸۱- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ع۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی " جرایم علیه ( "تمامیت جسمانی ، صدمات معنوی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی )
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران انتشارات ماجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان و علم زندانها
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۴۸۱۰‬,‭د۲‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم
تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزائی
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران روزنامه رسمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزایی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
منصور، جهانگیر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۷۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت کشور:
سالاری شهربابکی ، میرزامهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۹۶/۵‬,‭‌س۲‌ج۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی
رهامی ، محسن ،- ۱۳۳۵ ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۹۶۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات
تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش ، اداره چاپ و نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین داخلی و قواعد بین المللی مواد مخدر مشتمل بر :کلیه ی قوانین معاهدات و قطعنامه های بین الملل ...
عسکری پور، حمید ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ع۵‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی ...نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه اشخاص
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۰۴۹‬,‭‌م۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۸۶‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق مواد مخدر و روان گردان سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین المللی
مرتضوی ، سعید ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ع۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی (۲ :)جرایم علیه اموال و مالکیت ( کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی )
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  تهران نشر میزان   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2