مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ -- ان‍ت‍خ‍اب‌ از پ‍ی‍ش‌
خ‍ودی‍اری‌
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ف‍ش‍ارروان‍ی‌ ک‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍لات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ارت‍ب‍اط
گ‍روه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳ - م‌
ب‍رن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌H pilihP ,nietsnroB
ت‍اد، ج‍ودی‍ت‌
درداری‌ ، ن‌
دم‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ادواردز، ۱۹۹۴-۱۹۰۰-
س‍ان‍ت‍راک‌، ج‍ان‌
س‍ان‍ت‍راک‌، ج‍ان‌ دب‍ی‍ل‍و
ش‍ارف‌، ری‍چ‍ارد
ش‍ت‍ل‍ز، ل‍ن‍دروم‌ ب‍روئ‍ر، ۱۹۰۹-
ف‍ران‍زوی‌، اس‍ت‍ف‍ن‌
ف‍ورس‍ای‍ت‌، دان‍ل‍س‍ون‌ آر.، ۱۹۵۳ - م‌
ه‍گ‍ای‌، ج‍ان‌ ادم‍ون‍د، ۱۹۲۴ - م‌dnumdE nhoJ ,iaggaH .
پ‍ال‍م‍ر، پ‍ت‌،۱۹۲۸ - م‌
پ‍روی‍ن‌، لارن‍س‌
ک‍ال‍ی‍م‍و، رای‍ج‍اajiaR ,omilaK
ک‍وت‍اش‌، اروی‍ن‌ ال‌.، ۱۹۴۵ - م‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
رس‍ا
رس‍ا، رس‍ان‍ش‌ ؛ وزارت‌ ن‍ف‍ت‌ ، ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍الای‍ش‌ و پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق روان شناسی :اصول اخلاقی روان شناسان انجمن روان شناسی امریکا
تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شخصیت :نظریه و تحقیق
پروین ، لارنس ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی
درداری ، ن ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پسر میخواهید یا دختر؟ جنس فرزند خود را انتخاب کنید
شتلز، لندروم بروئر، ۱۹۰۹- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۲۷۹‬,‭‌ش۲‌پ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند - آره هیچ چیز!
الیس ، آلبرت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۹۵‌ف‍لا۷۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
احساس بهتر، بهتر شدن ، بهتر ماندن
الیس ، آلبرت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌ف‍لا۶۶،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زندگی شادمانه
الیس ، آلبرت ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۷۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هفت راز ارتباطات موثر در کسب و کار
هگای ، جان ادموند، ۱۹۲۴ - م dnumdE nhoJ ,iaggaH . ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۸۱‬,‭‍ه۸‍ه۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان اختلافهای زناشویی ( زناشویی - درمانی )
برنستاین ، فیلیپ H pilihP ,nietsnroB ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عوامل روانی - اجتماعی محیط کار
کالیمو، رایجاajiaR ,omilaK ؛  تهران رسا، رسانش ؛ وزارت نفت ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸۵‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خروج از بحران ( بیماریهای مدیریت )
دمینگ ، ویلیام ادواردز، ۱۹۹۴-۱۹۰۰- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹د۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
فرانزوی ، استفن ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روان شناسی سانتراک ( همراه با راهنمای درسی )
سانتراک ، جان ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌س۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی عقلانی هیجانی :راهنمای درمانگران
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
سانتراک ، جان دبیلو ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه
فورسایت ، دانلسون آر.، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۱۶‬,‭‌ف۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های روان درمانی و مشاوره
شارف ، ریچارد ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش ۱۵‌ن۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان شناسی بالینی و مشاوره
تاد، جودیت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خودشناسی و مهارت های زندگی برای نوجوانان
پالمر، پت ،۱۹۲۸ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷/۵‬,‭‌پ۴ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نمونه های روان درمانی از روان شناسان بزرگ
کوتاش ، اروین ال .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک ۸۷‌ن۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2