مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍س‍اد
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ۱۳۵۸. -
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ه‍ن‍ج‍ارگ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشت ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توسعه و تضاد :کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۸۶‬,‭ر۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی جامعه :مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲ر۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنومی ، یا، آشفتگی اجتماعی :پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭ر۷آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرطان اجتماعی فساد
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭ر ۷‌س۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک