مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌داری‌
درد -- درم‍ان‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍وروزه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
 
پدیدآور:
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
ب‍ارک‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ب‍لاک‌، س‍ی‍دن‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ث‍ن‍ائ‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۲۴-
ج‍ان‍وف‌، آرت‍ور
ج‍ون‍ز، ال‍س‍ا
دل‍خ‍وش‍ن‍واز، ه‍اش‍م‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ل‍ی‍اق‍ت‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
م‍وئ‍ل‌
م‍ی‍ن‍وچ‍ی‍ن‌، س‍ال‍وادور
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ه‍اک‌، پ‍ل‌
پ‍روچ‍س‍ک‍ا، ج‍ی‍م‍ز
گ‍اچ‍ل‌، راب‍رت‌
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، س‍ارا، ۱۹۴۳-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌)
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
رش‍د
غ‍زال‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
م‍ی‍رش‍ی‍دا: ارج‍م‍ن‍د
ن‍ش‍ر ش‍ی‍داس‍ب‌
ن‍ی‍ک‌آم‍وز
چ‍ه‍ر
ک‍س‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی درد :رویکردهای کنترل و درمان ، راهنمای متخصصان بالینی
گاچل ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۲۷‬,‭‌گ۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشها و تکنیکهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، دانشکده علوم تربیتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵‬,‭‌ق۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( مقدمه ای بر دینامیک گروهی معتادان )
لیاقت ، غلامعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ل۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی :به ضمیمه پرسشها و پاسخهای چهارگزینه ای همراه با پرسشهای تشریحی
فیرس ، جری ؛  تهران نشر شیداسب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روان درمانی
بلاک ، سیدنی ، گردآورنده ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ب۸‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی
دلخوشنواز، هاشم ؛  غزالی   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭د۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی چیست ؟ ویژه نوجوانان و جوانان
گیلبرت ، سارا، ۱۹۴۳- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۳‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و روان درمانی ( نظریه ها و راهبردها)
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌س۲‌م۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیداری وجدان در کودک ناسازگار
موئل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌م۸‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اعتیاد
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و خانواده درمانی
مینوچین ، سالوادور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌خ۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فنون خانواده درمانی
مینوچین ، سالوادور ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درمان سیستم های خانواده ( :روشهای جدید درمان سیستمی میلان )
جونز، السا ؛  تهران میرشیدا: ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ج۹۶د۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی پایه
بارکر، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۲‌خ۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی و مشاوره گروهی
ثنائی ، باقر، ۱۳۲۴- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زندانیان درد( برای پایان بخشیدن به رنجها، قفل نیروی مغزی را بگشایید :)روان شناسی - روان درمانی ، روان کاوی
جانوف ، آرتور ؛  [تهران ] کسری   ، [۱۳۶۸؟]
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ج۲ز۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های روان درمانی
پروچسکا، جیمز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اینگونه می توانید :چگونه به خواسته هایتان برسید؟
هاک ، پل ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند - آره هیچ چیز!
الیس ، آلبرت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۹۵‌ف‍لا۷۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4