مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ن‍گ‍رش‌ (روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
ادواردز، آل‍ن‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۴-
ت‍ورن‍دای‍ک‌، راب‍رت‌ ل‍د، ۱۹۱۰-
داک‌ ورث‌، ج‍ی‍ن‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ورج‌ ان‍درو
ه‍اول‌، دی‍وی‍د
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
روان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر چ‍ام‍ه‌
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشی در تحقیق روانی
ادواردز، آلن لوئیس ، ۱۹۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تفسیر IPMM و 2-IPMM برای مشاوران و متخصصان بالینی ...
داک ورث ، جین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۸‬,‭‌ف‍لا۸د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پایه های پژوهش در علوم رفتاری ( شناخت روش علمی )
هومن ، حیدر علی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌پ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی کاربردی
تورندایک ، رابرت لد، ۱۹۱۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول آمار برای علوم رفتاری
هاول ، دیوید ؛  [تهران ] نشر چامه   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‍ه۲۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی
فرگوسن ، جورج اندرو ؛  [تهران ] نشر ارسباران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ف۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقیاس های سنجش نگرش
دلاور، علی ؛  تهران روان   ، ، ۱۳۹۱ .
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۲۷‬,‭د۸‌م ۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک