مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد - ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - درم‍ان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍ارن‍س‌، گ‍ی‍ل‌ گ‍وری‍ل‌ ، ۱۹۴۳ - م‌lleroG lliG ,senraB .
ه‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ی‌
گ‍راه‍ام‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۲-
 
ناشر:
ارس‍طو
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌: ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده ( متن کامل )
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی -رفتاری برای کودکان و خانواده ها
گراهام ، فیلیپ ، ۱۹۳۲- ؛  تهران دانشگاه : علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ش ۹ ‌گ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی
بارنس ، گیل گوریل ، ۱۹۴۳ - م lleroG lliG ,senraB . ؛  مشهد ارسطو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۸/۵‬,‭‌ب۲۶‌خ۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان سوء مصرف مواد و خانواده درمانی
تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭د۴‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان سوء مصرف مواد و خانواده درمانی
تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭د۴‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک