مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
رف‍ت‍ار
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌.
ک‍ودک‍ان‌ -- ان‍ض‍ب‍اط
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
اق‍ب‍ال‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر، رج‍ب‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
ج‍ه‍ان‍گ‍رد، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۴-
دروی‍ل‌ ، ل‍ئ‍ون‍ور
دروی‍ل‌، ل‍ی‍ون‍ور
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
س‍ان‍ت‍راک‌، ج‍ان‌ دب‍ی‍ل‍و
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۲-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،
م‍اژروت‌، گ‍ی‍ل‍ن‌
م‍ج‍وزی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍ع‍ن‍ی‍ان‌، داود، ۱۳۵۳-
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ک‌دون‍ال‍د، ف‍ردری‍ک‌
م‍ی‍رزاب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اطلاع‍ات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آگ‍اه‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍روج‌
ب‍ه‍زاد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
رج‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر
رس‍ا
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ک‍وث‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تربیت رفتاری بالینی
ماژروت ، گیلن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۹۹‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی و آموزش و پرورش
میرزابیگی ، علی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌م۹‌ن۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نحوه رفتار والدین با فرزندان
جهانگرد، یدالله ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سازمان انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ج۹۴‌ن۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از روان شناسی تربیتی ( کاربردی )
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷‌چ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی =ygolohcysp lanoitacudE
اقبالی تبریزی ، محمود ؛  [تهران ؟] کوثر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷۵ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
مک دونالد، فردریک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۷۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چه چیزی به زندگی ارزش می بخشد؟( :کاربرد روانشناسی در تعلیم و تربیت )
درویل ، لیونور ؛  تهران بهزاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭د۴‌ج۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از دانستنی های روان شناسی تربیتی برای اولیاء، مربیان ، مدیران و دانش آموزان
بشارتی فر، رجب محمد، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] رجب محمد بشارتی فر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ب۵‌گ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
...چرا تنبیه ؟
مجوزی ، عبدالله ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۱۷‬,‭‌م۳‌چ۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
شریعتمداری ، علی ، ۱۳۰۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭د۸‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی و کجرویهای اجتماعی
فرجاد، محمد حسین ، ؛  تهران قوه قضاییه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی در خدمت آموزش
درویل ، لئونور ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭د۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشارات آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به پرسشهای تربیتی
تهران بروج   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌پ۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
سانتراک ، جان دبیلو ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
معنیان ، داود، ۱۳۵۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۵۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2