مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍زه‍ک‍اران‌ و م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
اب‍ه‍ری‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲-
اس‍دی‌ ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۱۷-
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
پ‍وت‌ وای‍ن‌، دی‍وی‍د، ۱۹۷۲-
ک‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌،
ک‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
راه‌ ظف‍ر
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌: وی‍س‍ت‍ار
پ‍ش‍وت‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جامعه شناسی جنائی
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] نشر همراه : ویستار   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۲۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنائی
کی نیا، مهدی ، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ک۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جرم و شخصیت
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭آ۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهمترین رویدادهای جنائی
اسدی تویسرکانی ، سهراب ، ۱۳۱۷- ؛  تهران راه ظفر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۱۳‬,‭‌ف‍لا۵‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جرم
پوت واین ، دیوید، ۱۹۷۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌پ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی جنایی
دادستان ، پریرخ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنائی
کی نیا، مهدی ، ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی :زمینه های بروز و راهکارهای پیشگیری و مقابله
ابهری ، مجید، ۱۳۳۲- ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ع۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک