مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ش‍ارروان‍ی‌ ک‍ار
م‍دی‍ران‌ -- آم‍وزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ات‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۲ - م‌
ب‍ری‍ن‍ک‍م‍ن‌، ری‍ک‌kcir ,namknirB
ت‍اون‍ن‍د، آن‍ی‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
غ‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ه‍ی‌، ج‍ول‍ی‌، ۱۹۴۲-
ک‍ال‍ی‍م‍و، رای‍ج‍اajiaR ,omilaK
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
رس‍ا، رس‍ان‍ش‌ ؛ وزارت‌ ن‍ف‍ت‌ ، ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍الای‍ش‌ و پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
رش‍د
س‍اوالان‌
ف‍راروان‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍ه‍ر ق‍ائ‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی )
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی سازمانی و انگیزش
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۳‌س۹۵، ۱۲.‌ج‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی موفقیت در محیط کار
هی ، جولی ، ۱۹۴۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با افراد ناهنجار (:چگونه ار ناهنجارترین آدمها دوستان خوب بسازیم )
برینکمن ، ریک kcir ,namknirB ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عوامل روانی - اجتماعی محیط کار
کالیمو، رایجاajiaR ,omilaK ؛  تهران رسا، رسانش ؛ وزارت نفت ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸۵‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزش مدیریت
استات ، دیوید، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به قاطعیت برسیم
تاونند، آنی ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت ۲‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودشناسی
تاونند، آنی ؛  اصفهان مهر قائم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت ۲‌خ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اعتیاد به مواد مخدر صنعتی
غلامی ، علیرضا ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌غ۸آ۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک