مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
زب‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍دروم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲-
م‍ق‍دس‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ه‍ب‍ن‌، ن‍ان‍س‍ی‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍م‍ب‍ل‌، ف‍ران‍ک‌
ک‍ورک‍ی‍ن‍ا
گ‍ری‍و، ج‍ون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
رش‍د
س‍اوالان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا: دب‍ی‍ر:س‍پ‍ن‍ج‌
چ‍ام‍ه‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و عاطفه :جنبه های بالینی و اجتماعی
سمینار میان دانشگاهی سیستم های هوشمند( شانزدهمین :۱۳۷۵ : تهران ) ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مغز و رفتار :زیست شناسی در زندگی روزمره
کمبل ، فرانک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۸‌م۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان و شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷ ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭‌ل۹ز۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کارکرد مغز
لوریا، آلکساندرومانوویچ ، ۱۹۰۲- ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ل۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه روانکاوی ، رواندرمانی ، روانپزشکی بالینی
کورکینا ؛  [تهران ] هوشیار رزم آزما: دبیر:سپنج   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عصب - روان شناسی برای کار درمانگران ( ارزیابی ادراک و شناخت )
گریو، جون ؛  تهران چامه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌گ۴‌ع۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نوروپسیکولوژی =hgolohcysporueN
ابراهیمی مقدم ، حسین ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نوروپسیکولوژی زمان
مقدس ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ارزیابی عصب - روانشناختی
هبن ، نانسی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۸۶/۶‬,‭‌ه ۲‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک