مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ف‍ن‌
ن‍گ‍رش‌ (روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌، teuqeipoR tsenrE ,dragliH.زم‍ی‍ن‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ار و اش‍ت‍غ‍ال‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آن‍اس‍ت‍ازی‌، آن‌، ۱۹۰۸-
ت‍ورن‍دای‍ک‌، راب‍رت‌ ل‍د، ۱۹۱۰-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ف‍رد، م‍ه‍دی‌
خ‍س‍روی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌، اک‍رم‌،- ۱۳۴۸
دلاور، ع‍ل‍ی‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا،۱۳۲۵-
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ه‍ب‍ن‌، ن‍ان‍س‍ی‌
ون‍ب‍رگ‌، ک‍ن‍ت‌ دب‍ل‍ی‍و
ک‍ارت‍رای‍ت‌، ک‍ارول‌
ک‍راز، ژاک‌seuqcaj ,ezarroC
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د: ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
رش‍د
روان‌
س‍اوالان‌
م‍ه‍ران‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان آزمایی
آناستازی ، آن ، ۱۹۰۸- ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۸ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی کاربردی
تورندایک ، رابرت لد، ۱۹۱۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه زمینه روانشناسی هیلگارد :به ضمیمه برنامه تسلط واحدی
تهران ارجمند: شهرآب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‍ه۹ز۸۲۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرورش مهارتهای مشاهده
کارترایت ، کارول ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۵۱‬,‭‌ک۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان سنجی و روان آزمایی
شریفی ، حسن پاشا،۱۳۲۵- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای روانی به انضمام الگوی مصاحبه با بیمارروانی - تست افسردگی بک -تست شخصیت کتل - مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک seuqcaj ,ezarroC ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بانک سوالات آسیب شناسی روانی ( ۱)
خسروی یگانه ، اکرم ،- ۱۳۴۸ ؛  تهران مهراندیش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭د۹،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ارزیابی عصب - روانشناختی
هبن ، نانسی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۸۶/۶‬,‭‌ه ۲‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقیاس های سنجش نگرش
دلاور، علی ؛  تهران روان   ، ، ۱۳۹۱ .
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۲۷‬,‭د۸‌م ۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های RT-VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران bتلفن ناشر :, 34524888نمابر ناشر ;, 38021888آدرس ناشر :خ مطهری ، خ سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، تقاطع بانه ، پلاک 4/2 دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۳‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای زمینه روانشناسی هیلگارد( همراه با پاسخهای تشریحی )
حسینی فرد، مهدی ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‍ه۹ز۸۲۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ارتکاب به جرم مراجعان سوء مصرف مواد :کتاب راهنما، نگاهی بر ارزیابی پیشرفت و تغییر
ونبرگ ، کنت دبلیو ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کار
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک