مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
۱ .روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۱-
ج‍ای‍ل‍ز، دی‍وی‍د، ۱۹۶۴ - م‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌
داع‍ی‌، ص‍ف‍ر
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
س‍رم‍د، زه‍ره‌، ۱۳۱۳-
ع‍ری‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
م‍ی‍ل‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ج‍ی‌
ه‍اوی‍ت‌، دن‍ی‍س‌
ک‍رل‍ی‍ن‍ج‍ر، ف‍ردری‍ک‌ ن‍ی‍ک‍ل‍ز
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
آگ‍اه‌
ارس‍ب‍اران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ درون‌ ( ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در)
دان‍ژه‌
ره‍ی‍اف‍ت‌
س‍خ‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
پ‍ی‍ون‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و آمار در روان شناسی و علوم انسانی
داعی ، صفر ؛  تهران پیوند   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم رفتاری
سرمد، زهره ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روانشناسی
بیانی ، احمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران رهیافت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی ( :نظریه ها، مفاهیم و کاربردها)
کریمی ، یوسف ، ۱۳۲۳- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۴۵ر۹۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم رفتاری
حسن زاده ، رمضان ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ح۵۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره
عریضی ، حمیدرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷/۸‬,‭‌ع۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش های تحقیق در روان شناسی و مشاوره
هاویت ، دنیس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ه۲‌م۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پژوهش در علوم رفتاری
کرلینجر، فردریک نیکلز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق پیشرفته در روانشناسی
جایلز، دیوید، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در اعتیاد
میلر، پیتر جی ؛  تهران انتشارات دنیای درون ( به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر)   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭۶۱۶/۸۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک