مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آی‍زن‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۴-
ب‍رون‍و، ف‍ران‍ک‌ ج‍و، ۱۹۳۰-
خ‍داپ‍رس‍ت‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
رب‍ر، آرت‍ور اس‌.
رزم‌آزم‍ا، ه‍وش‍ی‍ار، ۱۳۱۰-
م‍ق‍ی‍م‍ی‌ آذری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر،۱۳۱۹-
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د( ۱۳۰۴) -
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
 
ناشر:
ب‍در
ت‍لاش‌
رش‍د
طرح‌ ن‍و
ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ج‍ات‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه جامع روانپزشکی و روان شناسی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  [تهران ] بدر   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ک۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانشناسی - روانپزشکی انگلیسی - فارسی :حاوی بیش از ۲۰۰۰۰ واژه و اصطلاح روانشناسی روانپزشکی و زمینه های وابسته
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌پ۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی روانشناسی شناختی
آیزنک ، مایکل ، ۱۹۴۴- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭آ۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روان شناسی
برونو، فرانک جو، ۱۹۳۰- ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ب۴۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روانشناسی ( انگلیسی - فرانسه - فارسی )
رزم آزما، هوشیار، ۱۳۱۰- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭ر۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی
مقیمی آذری ، محمد باقر،۱۳۱۹- ؛  تبریز تلاش   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌م۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانپزشکی و روان شناسی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نجاتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ک۲و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ب۴و۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
متون روانشناسی stxeT lacigolohcysP( (
پارسا، محمد( ۱۳۰۴) - ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌پ۲،ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روان شناسی " واژه ها و اصطلاحات "روان شناسی و زمینه های وابسته :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
خداپرست ، ابوالفضل ؛  تهران پیوسته   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ح۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روان شناسی (توصیفی )
ربر، آرتور اس . ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۴۴۰۶,نمابر ناشر ; ۶۶۹۵۵۱۲۴,آدرس ناشر :انقلاب - خیابان شهدای زاندارمری - شماره ۴۱ رشد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭ر۲۳‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک