مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اگ‍وئ‍ی‍ل‍را، دان‍اک‍ون‍ان‍ت‌
ب‍رگ‍س‍ون‌، آن‌ ول‍ب‍رت‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د
ت‍اون‍زن‍د، م‍ری‌، ۱۹۴۱-
خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵-
م‍ان‍ف‍ردا، م‍ارگ‍ری‍ت‌ ل‍وس‍ی‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍در
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌)
ش‍ه‍راب‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر س‍م‍اط
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیصهای پرستاری در پرستاری روانی راهنمای جیبی جهت تدوین طرح مراقبتی
تاونزند، مری ، ۱۹۴۱- ؛  شهراب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ت۲‌ت۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپرستاری
خاتونی ، علیرضا، ۱۳۴۵- ؛  تهران نشر سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌خ۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری در جامعه و بیمارستان
برگسون ، آن ولبرت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر پرستاری روانی
اگوئیلرا، داناکونانت ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از بیماران روانی با تاکید بر روشهای درمانی
بیلی ، دیوید ؛  کرمان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری
مانفردا، مارگریت لوسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک