مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌--ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍س‍ع‍ودی‌، ام‍ی‍د
م‍ع‍ت‍م‍دن‍ژاد، ک‍اظم‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ واح‍د طراح‍ی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ن‌ آوری‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روزنامه نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر
معتمدنژاد، کاظم ؛  تهران نشر سپهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۷۵‬,‭‌م۶ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی خبر نویسی
مسعودی ، امید ؛  تهران اداره کل آموزش سازمان واحد طراحی و ارزشیابی سازمان بخش فن آوری آموزشی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۷۵‬,‭‌م۵‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک