مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ع‍ل‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۸۵-
آش‍وری‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۷-
اح‍دوت‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۹-
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۸-
ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ف‍رن‍چ‌، درک‌
م‍ق‍ی‍م‍ی‌ آذری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر،۱۳۱۹-
م‍ه‍دوی‌، ق‍وام‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۴۱-
م‍ک‍ی‍گ‌، ای‍زاب‍ل‌
ن‍ظری‌ ت‍ی‍م‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍در
ت‍لاش‌
دان‍ش‍ی‍ار
دب‍ی‍زش‌
ره‍ن‍م‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌: ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ج‍ات‍ی‌
ن‍ش‍ر ش‍ب‌ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت ( توصیفی )انگلیسی - فارسی شامل واژگان :اداره ی امور دولتی ، مدیریت بازرگانی ،...
فرنچ ، درک ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ف۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه جامع روانپزشکی و روان شناسی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  [تهران ] بدر   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ک۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانشناسی - روانپزشکی انگلیسی - فارسی :حاوی بیش از ۲۰۰۰۰ واژه و اصطلاح روانشناسی روانپزشکی و زمینه های وابسته
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌پ۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی
مقیمی آذری ، محمد باقر،۱۳۱۹- ؛  تبریز تلاش   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌م۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم انسانی انگلیسی - فارسی
آشوری ، داریوش ، ۱۳۱۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲آ۴۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان علوم اجتماعی :جامعه شناسی ، جمعیت شناسی ، مردم شناسی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
مهدوی ، قوام الدین ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نشر شب تاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۰‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی ( واژه نامه مصور پزشکی :)شامل واژه ها، اصطلاحات و ... =yranoitcid lacidem detartsulli s'dnalroD
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ ؛  تهران موسسه نشر کلمه : ققنوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭د۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان و اصطلاحات علوم تربیتی انگلیسی - فارسی :شامل بیش از ۱۲۰۰۰ واژه و اصطلاح
فرمهینی فراهانی ، محسن ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵‬,‭‌ف۳۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانپزشکی و روان شناسی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نجاتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ک۲و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی ( آکسفورد)
مکیگ ، ایزابل ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۶۰‬,‭‌م۶۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع افعال دو کلمه ای :انگلیسی به فارسی
نظری تیموری ، ابراهیم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۸۹‬,‭‌ن۶۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات رایج در گفتگوهای روزمره خیابانی و مقدمه ای بر درک فیلم های سینمایی
سمیعی نصر، محمود، ۱۳۳۸- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۸۹‬,‭‌س۸‌ف‍لا۵۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی
حق شناس ، علی محمد، ۱۳۱۹- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی
آریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه بهداشت :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۳‬,‭و۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی یک جلدی
احدوت ، یعقوب ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ف۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربران کامپیوتر
[تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ف۴۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی ( واژگان دانش ورزی و دانش رسانی ...)انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
هاشمی ، ابوالفضل ، ۱۳۴۶ - ، گردآورنده ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‍ه۲و۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت ۲۰۰۰
تهران دانشیار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ف۴۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3