مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍وغ‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ت‍ی‌، م‍ل‍ودی‌
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ف‍رد، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ه‍ادی‌
خ‍داپ‍رس‍ت‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۶۱-
رب‍ر، آرت‍ور اس‌.
رزم‌آزم‍ا، ه‍وش‍ی‍ار، ۱۳۱۰-
ش‍ی‍ف‍رز، ج‍اس‍ت‍وس‌ ج‍ول‍ی‍وس‌، ۱۹۰۷-
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷
م‍ق‍ی‍م‍ی‌ آذری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر،۱۳۱۹-
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د( ۱۳۰۴) -
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍در
ب‍روج‌
ت‍لاش‌
ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
رش‍د
ع‍ل‍م‌ ن‍وی‍ن‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ راه‌ب‍ی‍ن‌
ن‍ج‍ات‍ی‌
پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیر پژوهش در روان آدمی :روان شناسی ، روان کاوی ، روان پزشکی از گذشته تا کنون
شیفرز، جاستوس جولیوس ، ۱۹۰۷- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۹۵‬,‭‌ش۹۵‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان و شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷ ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭‌ل۹ز۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب زن
حسینی ، هادی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۴/۵‬,‭‌ح۵۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه جامع روانپزشکی و روان شناسی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  [تهران ] بدر   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ک۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانشناسی - روانپزشکی انگلیسی - فارسی :حاوی بیش از ۲۰۰۰۰ واژه و اصطلاح روانشناسی روانپزشکی و زمینه های وابسته
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌پ۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روانشناسی ( انگلیسی - فرانسه - فارسی )
رزم آزما، هوشیار، ۱۳۱۰- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭ر۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی
مقیمی آذری ، محمد باقر،۱۳۱۹- ؛  تبریز تلاش   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌م۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانپزشکی و روان شناسی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نجاتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ک۲و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ب۴و۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
به سوی کامیابی ( ۱()نیروی بیکران )
رابینز، آنتونی ، ۱۹۶۱- ؛  تهران موسسه فرهنگی راه بین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸ر۱۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
متون روانشناسی stxeT lacigolohcysP( (
پارسا، محمد( ۱۳۰۴) - ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌پ۲،ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روان شناسی " واژه ها و اصطلاحات "روان شناسی و زمینه های وابسته :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
خداپرست ، ابوالفضل ؛  تهران پیوسته   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ح۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ ، آسیب ها، راه حل ها
تهران بروج   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۴/۴‬,‭‌ب۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هم وابستگی دیگر بس است :کسی نمی تواند حال ما را بد کند، جز خودمان ، : چگونه کنترل کردن دیگران را رها کنیم و مراقبت از خود را شروع کنیم با پیشگفتاری جدیدی از
بیتی ، ملودی ؛  تهران حسام الدین معصومیان شرقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ب ۹‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روان شناسی (توصیفی )
ربر، آرتور اس . ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۴۴۰۶,نمابر ناشر ; ۶۶۹۵۵۱۲۴,آدرس ناشر :انقلاب - خیابان شهدای زاندارمری - شماره ۴۱ رشد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭ر۲۳‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تحلیل خانواده :روان شناسی خانواده به زبان ساده
جهانشاهی فرد، سعید، ۱۳۴۹- ؛  یزد علم نوین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ج۹۳ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک