مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍اش‍وی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
زن‌ و ش‍وه‍ر -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ا غ‍ی‍ر م‍س‍ل‍م‍ان‌
زن‍اش‍وی‍ی‌( اس‍لام‌)
م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
اول‍ی‍ری‌، دان‍ی‍ل‌
اول‍ی‍ری‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۰ - م‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
ب‍اق‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍رن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌H pilihP ,nietsnroB
ث‍ن‍ای‍ی‌، ب‍اق‍ر
ج‍ب‍اران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۷-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
داور، زه‍را
دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
س‍م‍ام‍ی‌، ام‍ی‍ر
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍دع‍ارف‌، ۱۳۵۳-
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
ع‍س‍ک‍ری‌ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۱-
پ‍ای‍ن‍ز، آی‍الا م‍الاچ‌،hcalaM alayA ,zeniP
ک‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌،۱۹۵۱ - م‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
رادم‍ه‍ر
رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍روش‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
س‍ف‍ی‍ر ص‍ب‍ح‌
ف‍ردوس‍ی‌
م‍ه‍ر ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌)
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
ن‍ش‍ر آف‍ری‍ن‍ش‌
ه‍ن‍ر پ‍اری‍ن‍ه‌
چ‍اپ‍ار ف‍رزان‍گ‍ان‌
گ‍ف‍ت‍گ‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران سروش انتشارات صدا و سیما   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره ازدواج ، رویکرد وظیفه مدار
طاهری نخست ، حمیدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭ط۲‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش بهداشت روان در ازدواج ، زندگی زناشویی ، طلاق
عسکری فر، حسین ، ۱۳۲۱- ؛  تهران گفتگو   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ع۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ازدواج و طلاق با طرح مسایل :تربیتی ، اخلاقی ، مذهبی ، احساسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... قابل استفاده :زن و مرد - پیر و جوان ... آسان ترین راه برای ازدواج کوتاه ترین راه برای طلاق همراه با قوانین :خواستگاری - ازدواج - حضانت فرزند...
جمشیدی ، حسن ، ۱۳۳۵- ؛  [تهران ] نشر آفرینش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ج۸ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسن معاشرت ( از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ( ماده ۱۱۰۳ ق .م ).
داور، زهرا ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭د۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور حقوق خانواده
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ب۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی زوجین طرح های درمان
اولیری ، دانیل ، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران برگ زیتون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج
ثنایی ، باقر ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ث۹‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دلزدگی از روابط زناشویی
پاینز، آیالا مالاچ ،hcalaM alayA ,zeniP ؛  تهران رادمهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌پ۲‌چ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان اختلافهای زناشویی ( زناشویی - درمانی )
برنستاین ، فیلیپ H pilihP ,nietsnroB ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ناسازگاری همسران :شناسایی ، بررسی و تحلیل مشکلات ارتباطی همسران و راهکارهای مقابله با آنها
کاوه ، سعید ؛  تهران چاپار فرزانگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره قبل از ازدواج
حسینی ، مهدی ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ح۵‌م۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح دعاوی خانوادگی شامل نمونه دادخواست ها و شکوائیه های مربوط به اختلافات خانوادگی به انضمام قوانین و مقررات مربوط به حقوق ...
باقری ، سعید ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭‌ب۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دختران و پسران نیک بهشت می آفرینند[ دانستنیهای پیش از ازدواج ]
سمامی ، امیر ؛  تهران هنر پارینه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌س۸۳د۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی درباره عشق :آنچه می بایست هر مرد و زنی بداند و چگونه در همه حال عشق بورزیم ؟
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭د۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان مشکلات زناشویی ( طرح های مدون زوج درمانی )
اولیری ، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی در خانواده رشد یافته :بر اساس رویکردهای سیستمی و شناختی - رفتاری راه کارهای عملی برای والدین و زوجین
کریمی ، علی ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ک۴۶،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
صداقت ، محمدعارف ، ۱۳۵۳- ؛  قم مهر امیرالمومنین (ع )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۸/۵‬,‭‌ص۴‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی
گری ، جان ،۱۹۵۱ - م ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌گ ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ازدواج با غیر مسلمانان
جباران ، محمدرضا،۱۳۳۷- ؛  قم بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۹/۱‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2