مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : زه‍ره‌ون‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا--رواب‍ط
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا****
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌
خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍رگ‍ر، آل‍ن‌، ۱۹۵۲ - م‌
ب‍ی‌.، م‍ل‌
ب‍ی‌.، م‍ل‌، ۱۹۲۵ - م‌
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۰-
لارس‍ن‌، ارن‍س‍ت‌
ک‍ان‌ ی‍رز، ب‍ورل‍ی‌
ک‍ی‍س‍ی‌، ک‍ارن‌، ۱۹۳۹ - م‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌.، ۱۹۴۹ - م‌
 
ناشر:
زه‍ره‌ون‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تا به کی در پیله بیهودگی در خود تنیدن ؟
دشتی ، مجتبی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از لغزش
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پاکی ماندگار :طرح پیشگیری از بازگشت به اعتیاد( لغزش )
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هفت اصل کلیدی در فرایند بهبودی
بی .، مل ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ب۸۶۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معتاد و خانواده
کان یرز، بورلی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۱۸۳‌م ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت زنان و مردانی که از پیله بیهودگی رها شده اند
دشتی ، مجتبی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۸۱-۶۶۴۰۹۲۲۰،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . دانشگاه ، بن بست پورجوادی ، پلاک ۱ زهره وند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،د۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لذت مقصود :مرحله ۳ بهبودی
لارسن ، ارنست ؛  تهران bتلفن ناشر :94210388 زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌ل۲‌ل۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
۶مرحله ساده برای ترک سیگار
دشتی ، مجتبی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۹۲۲۰،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . دانشگاه ، بن بست پورجوادی ، پلاک ۱ زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭د۵‌ش۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و انواع مواد مخدر و تاثیرات آن
دشتی ، مجتبی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۳۹۸۷- ۶۶۴۶۳۹۸۱ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین ، ک . بهشت آیین ، پ . ۲۱ وحد ۳ زهره وند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۵،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هم وابستگی و قدرت رها کردن
کیسی ، کارن ، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭و۲،‌ک۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
۹۰روز۹۰ جلسه
بی .، مل ، ۱۹۲۵ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌ب۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کارگاه بهبودی
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭د۵‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
۱۲عامل سازنده در فرآیند بهبودی کسب بهبودی عاطفی از طریق خودآگاهی و عملکرد صحیح
برگر، آلن ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ب۴د۸۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
در امتداد بهبودی
گورسکی ، ترنس تی .، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌گ۹د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فصل اول آگاهی
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹۲،د۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فصل دوم آگاهی
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۳۷‬,‭FB‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
۳۳اصل مهم برای پاک ماندن
تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۶‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک