مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازگ‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لال‌ ف‍ش‍ار روان‍ی‌ پ‍س‌آس‍ی‍ب‍ی‌
ان‍طب‍اق‌پ‍ذی‍ری‌
ت‍ح‍ول‍ات‌ روح‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
رن‍ج‌
س‍ازگ‍اری‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
اس‍لام‍ی‌ن‍س‍ب‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۵-
ت‍ات‍ل‌ ب‍ام‌، ج‍ودی‌
ت‍وئ‍رس‍ک‍ی‌، آب‍راه‍ام‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍اپ‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ان‍درو، ۱۹۴۳-
ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر، ۱۹۲۲-
م‍ی‍رزای‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ال‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ل‍ی‍ن‌، ۱۹۴۴ - م‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‍ه‌، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
خ‍ل‍وص‌
دان‍ژه‌
رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
زه‍ره‌ ون‍د
س‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ن‍دای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ن‍ش‍ر روان‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی سازگاری :چگونه با خود، طبیعت و اجتماع سازگار شویم :راهنمای عملی برای افراد سالم ، بیمار، ناتوان و معلول جهت رشد و بهبود و پیشرفت در زندگی روزمره
اسلامی نسب بجنوردی ، علی ، ۱۳۴۵- ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
ساپینگتون ، اندرو، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] نشر روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌س۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی توافق " مذاکره اصولی "
فیشر، راجر، ۱۹۲۲- ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شاد زیستن :راهنمای غلبه بر ناراحتیها و بحرانهای زندگی
تاتل بام ، جودی ؛  تهران ندای فرهنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۸۹‬,‭ر۸۵‌ت۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
کلینکه ، کریس ؛  تهران سپند هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنار آمدن با چالشهای زندگی
کلینک ، کریس ال ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل مهارتهای زندگی :روشهای مقابله با اضطراب ، افسردگی ، تنهایی و...
کلینک ، کریس لین ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تاب آوری
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ج۴ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه فرزندانمان را در مقابل آسیب ها توانمند سازیم ؟ تاب آفرینی در خانواده
نادری ، شهرام ؛  تهران خلوص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۵،‌چ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع نظری و علمی در اختلال پس از ضربه DSTP ، راهنمای کاربردی برای متخصصین بهداشت روانی
میرزایی ، جعفر، ۱۳۴۸ - ، گردآورنده ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌ف‍لا۹ر۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
من بدون پول کیستم ؟
توئرسکی ، آبراهام ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ت ۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک