مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍اوالان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- درم‍ان‌
خ‍ودس‍ازی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
زن‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍دی‍ران‌ -- آم‍وزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍رح‌ وظای‍ف‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍ش‍اوره‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
ک‍ار و اش‍ت‍غ‍ال‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
۱ .روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اس‍ت‍ات‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۲ - م‌
اوف‍ارل‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ ج‌
ای‍راون‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍دار، ل‍وک‌
ب‍ردب‍ری‌، ت‍راوی‍س‌
ت‍ی‍س‍ون‌، م‍ری‌
ج‍ف‍ری‌، داروت‍ی‌ م‍ود
ج‍ون‍ک‌، ج‍رال‍د ا.
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌
دی‌ آن‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
زن‍دی‌پ‍ور، طی‍ب‍ه‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ک‍ارن‌،- ۱۹۵۴
گ‍ری‍ن‍ون‌، ژی‍ل‌selliG , nonerG
گ‍لادی‍ن‍گ‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
 
ناشر:
س‍اوالان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران موسسه نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم رفتاری
حسن زاده ، رمضان ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ح۵۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی ( به زبان ساده )
گرینون ، ژیل selliG , nonerG ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌گ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مشاغل
زندی پور، طیبه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به اینجا رسیدم ؟ بازیابی امید و شادی ، هنگامیکه مسیر زندگی و عشق ، ناگهان تغییر می کند
دی آنجلیس ، باربارا ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹د۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نابهنجاری
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
بدار، لوک ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ب۳۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بگذار بازی کنم ( روان شناسی بازی :)بازیهای مناسب برای کودکان عادی و استثنایی
جفری ، داروتی مود ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۶۰۱‬,‭‌ج۷‌ب۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزش مدیریت
استات ، دیوید، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آزمون هوش هیجانی
بردبری ، تراویس ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۶‬,‭‌ب۴آ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
تیسون ، مری ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نوروپسیکولوژی =hgolohcysporueN
ابراهیمی مقدم ، حسین ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اجتماعی ( روان شناسی اجتماعی )
ایراونی ، محمود ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی زنان
کارلسون ، کارن ،- ۱۹۵۴ ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭‌ک۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مشاوره
گلادینگ ، ساموئل ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌گ۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کار
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی اعتیاد : الگویی یکپارچه نگر به ارزیابی و درمان
جونک ، جرالد ا. ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ج۹‌خ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی رفتاری برای اعتیاد به الکل و سوء مصرف مواد
اوفارل ، تیموتی ج ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌ف‍لا۸ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک