مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ک‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه ای بر اعتیاد زنان در استان کهگیلویه و بویر احمد ( مورد مطالعه زنان معتاد مستقر در کمپ های ترک اعتیاد زنان )
حسینی نیک ، سلیمان ؛  ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (استان کهگیلویه و بویر احمد)   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۷۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک