مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ )
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
س‍ی‍دی‌، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت علل و عوامل موثر در گرایش به مصرف مواد، خرید و فروش قاچاق از زندانیان جدید الورود به زندان استان مرکزی در سال ۱۳۹۶
سیدی ، فرانک ؛  استان مرکزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان مرکزی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۵۳۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک