مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : س‍م‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
acute water immersion stress
اع‍ت‍ی‍اد --ای‍ران‌ --س‍م‍ن‍ان‌ (اس‍ت‍ان‌ -- )پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍ازداری‌ پ‍اس‍خ‌
ج‍رائ‍م‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍م‍ن‍ان‌
ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ از م‍ادر
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌-اع‍ت‍ی‍اد- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
ورزش‌ ش‍ن‍ا
 
پدیدآور:
ان‍ب‍اری‌ م‍ی‍ب‍دی‌، ن‍گ‍ی‍ن‌
ای‍زدپ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ت‍راب‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ح‍م‍زئ‍ی‍ان‌، ع‍ظی‍م‌،۱۳۴۴-
دان‍ای‍ی‌ ف‍رد، ف‍اطم‍ه‌
رض‍ای‍ی‌ م‍ری‍م‌
ص‍ف‍ای‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، ع‍س‍ک‍ری‌
ص‍ف‍ری‌، ه‍ادی‌
ع‍ل‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌
ف‍رح‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ج‍واد
م‍ی‍رح‍اج‌، س‍م‍ی‍را
ک‍اش‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
گ‍ی‍ل‍پ‍ی‍ن‌، دان‌ آر
 
ناشر:
آب‍رخ‌
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
اس‍ت‍ان‍داری‌ س‍م‍ن‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍لاق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍وان‍ک‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
ک‍ت‍اب‌ س‍م‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به روشنایی
سمنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۳۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد دوساله مرکز پذیرش ، درمان و پیگیری معتادان خودمعرف استان سمنان
ایران .سمنان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی ؛  سمنان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان سمنان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۰۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه عملکرد آماری اداره کل زندانهای استان سمنان در سال ۱۳۷۶ در مورد جرائم موادمخدر
ایران .سمنان ، اداره کل زندانها واقدامات تامینی و تربیتی ، واحد اطلاعات و آمار ؛  سمنان اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۲۷۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملکرد دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان سمنان از سال ۱۳۷۰ تا آذر۱۳۷۶
ایران .سمنان ، وزارت کشور، استانداری ؛  سمنان استانداری سمنان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۵۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تجربی راههای فرهنگی پیشگیری از مصرف موادمخدر در میان نوجوانان و جوانان :مطالعه موردی استان سمنان
حمزئیان ، عظیم ،۱۳۴۴- ؛  سمنان آبرخ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
روان شناسی بالینی
سمنان انجمن ایرانی روانشناسی   ،
شماره راهنما: ۶۱م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان سمنان
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  سمنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر استرس حاد و مزمن بر علایم قطع مورفین درموشهای سفید آزمایشگاهی
صفری ، هادی ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اکستاسی آغاز یا پایان شادی :سوء مصرف اکستاسی و مروری بر انواع مواد و داروهای اعتیادآور طبیعی و صنعتی
کاشی ، مرتضی ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۴۴۴۹۵۸۵-۰۲۳۱,آدرس ناشر :سمنان - بلوار نهضت شمالی ، ساختمان ۸۲۶ ، واحد ۳ کتاب سمنگان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳،‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در روی آوری فرد وابسته به مصرف مجدد ماده مخدر
علی فیروزآبادی ؛  سمنان پاییز۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۹۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران در جهانی پیچیده
گیلپین ، دان آر ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۰۲۳۲۴۶۲۱۵۹۷,نمابر ناشر ;۰۲۳۲۴۶۲۱۵۹۷ موسسه آموزش عالی ایوانکی ، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌گ۹۴‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر نوجوانان و جوانان
صفایی سمنانی ، عسکری ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۳۳۳۳۴۸۷،آدرس ناشر :سمنان - خلاق   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ص۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان خودکنترلی و اختلال لجبازی - نافرمانی در کودکان با والدین معتاد و کودکان با والدین غیر معتاد
فرحی ، سمیه ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۵۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد نوجوانان و جوانان با تاکید بر پیشگیری
ایزدپور، علیرضا ؛  سمنان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان سمنان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
پاسخ های فرافکن گروه وابسته به مت آمفتامین در آزمون رورشاخ
انباری میبدی ، نگین ؛  سمنان علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۱۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه عملکرد خانواده با نگرش و استعداد نسبت به اعتیاد در دانش آموزان متوسطه
میرحاج ، سمیرا ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده صنگر، و بازداری پاسخ سوءمصرف صکنندگان مزمن مت صآمفتامین در اوایل دوره پرهیز
رضایی مریم ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس مؤلفه های خودکارآمدی تحصیلی ، تعلق به مدرسه و کارکرد خانواده
دانایی فرد، فاطمه ؛  آزاد اسلامی واحد سمنان علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر محیط غنی بر نقایص یادگیری و حافظه فضایی و مصرف اختیاری مورفین در بچه موش های محروم از مادر
محمدیان ، جواد ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۴۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات ورزش شنا بر رفتار شبه اضطرابی ، افسردگی و میزان مصرف اختیاری مورفین در بچه موش های متولد شده از مادران وابسته به مورفین در طول دوره بارداری
ترابی ، معصومه ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۴۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2