مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آک‍ن‍ه‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
ای‍دز
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌--ق‍رن‌۱۹
روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍ش‍اوره‌ روان‍ی‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
ام‌ .اس‌ .پ‍ی‍رس‌ ، ج‍ان‌nhoJ , ecraeP .S.M
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو، ۱۷۹۹- ۱۸۵۰
رای‍ت‌ ، ن‍ورم‍ن‌ ، ۱۹۳۷namroN.H ,thgirW -
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍ت‍م‍دن‍ژاد، ک‍اظم‌
م‍ک‍ن‍زی‌، ک‍وام‌emawK ,eiznekcM
چ‍او، آن‍ت‍ون‍ی‌ س‍ی‌C ynohtnA ,uhC.
چ‍ای‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر
س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌.
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
ع‍م‍ی‍دی‌; ت‍ه‍ران‌: س‍پ‍ه‍ر
ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر
گ‍ردون‌ س‍پ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی کاربردی درباره دو مشکل مهم جهانی " فزونی جمعیت و مواد مخدر "در آستانه قرن بیست و یکم
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دارو - درمان - عوارض شامل کلیه داروهای ژنریک
کاظم موسوی ، محمدرضا ؛  تبریز عمیدی ; تهران : سپهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۲۴د۱۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اوژنی گرانده
بالزاک ، اونوره دو، ۱۷۹۹- ۱۸۵۰ ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ب۲۸‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پارکینسون ( راهنمای پزشکی خانواده )
ام .اس .پیرس ، جان nhoJ , ecraeP .S.M ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۳/۶۹‬,‭‌ف‍لا۶آ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با بحرانهای زندگی
رایت ، نورمن ، ۱۹۳۷namroN.H ,thgirW - ؛  تهران گردون سپهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۴۰۱۲/۲‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
مکنزی ، کوام emawK ,eiznekcM ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۳/۶۸‬,‭‌ف‍لا۶آ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آکنه
چاو، آنتونی سی C ynohtnA ,uhC. ؛  قم سپهر اندیشه .   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۱/۶۸‬,‭‌ف‍لا۶آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :بلای جهان نوین
چایانی ، جمشید ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌چ ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشکی خانواده
محمودی ، محمد ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روزنامه نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر
معتمدنژاد، کاظم ؛  تهران نشر سپهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۷۵‬,‭‌م۶ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک