مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آک‍ن‍ه‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
ام‌ .اس‌ .پ‍ی‍رس‌ ، ج‍ان‌nhoJ , ecraeP .S.M
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ک‍ن‍زی‌، ک‍وام‌emawK ,eiznekcM
چ‍او، آن‍ت‍ون‍ی‌ س‍ی‌C ynohtnA ,uhC.
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پارکینسون ( راهنمای پزشکی خانواده )
ام .اس .پیرس ، جان nhoJ , ecraeP .S.M ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۳/۶۹‬,‭‌ف‍لا۶آ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
مکنزی ، کوام emawK ,eiznekcM ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۳/۶۸‬,‭‌ف‍لا۶آ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آکنه
چاو، آنتونی سی C ynohtnA ,uhC. ؛  قم سپهر اندیشه .   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۱/۶۸‬,‭‌ف‍لا۶آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشکی خانواده
محمودی ، محمد ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک