مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍ل‍ال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رزی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‌ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ان‍گ‍ی‍زش‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍ودس‍ازی‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌
روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍ک‍اوی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ت‍ح‍ول‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر
ش‍غ‍ل‌ ی‍اب‍ی‌
ن‍وروزه‍ا -- اخ‍ت‍لالات‌
ک‍م‍ال‌گ‍رای‍ی‌
 
پدیدآور:
آدل‍ر، آل‍ف‍رد، ۱۸۷۰- ۱۹۳۷
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
اف‍ش‍ار، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۶-
راس‍ی‌، ارن‍س‍ت‌ لارن‍س‌
ری‍و ، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
س‍وک‍ی‌ ن‍ی‍ک‌، دای‍ان‌enaiD ,kinneikuS
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ش‍ول‍ت‍س‌ ، دوآن‌P enauD ,ztluhcS.
ل‍ی‍ب‍رت‌، راب‍رت‌، ۱۹۴۲-
م‍ای‌ ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۰۰-
م‍ح‍م‍ودع‍ل‍ی‍ل‍و، م‍ج‍ی‍د
م‍ف‍ت‍ح‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
م‍وک‍ی‌ ی‍ل‍ی‌، روژه‌، ۱۹۱۹-
پ‍روی‍ن‌، لارن‍س‌
پ‍ی‌، ب‍ی‍ل‌
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د
ک‍راز، ژاک‌seuqcaj ,ezarroC
ک‍راوس‍ون‌، دن‍ی‍س‌ دی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اف‍ق‌ ن‍ور
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
رس‍ال‍ت‌
رش‍د
زه‍ره‌ ون‍د
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ه‍رک‍اوی‍ان‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
وی‍رای‍ش‌
پ‍روان‍ه‌ م‍ی‍لان‍ی‌: اح‍م‍د ف‍رن‍ودی‌م‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و خیال در روانشناسی
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۵‬,‭آ۹و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عقده های روانی
موکی یلی ، روژه ، ۱۹۱۹- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۰۶‬,‭‌م۸‌ع۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی
سیاسی ، علی اکبر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت از دیدگاه رفتاری
لیبرت ، رابرت ، ۱۹۴۲- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ل۹‌ش۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ، پدیده آئی و تحول شخصیت
مای لی ، ریچارد، ۱۹۰۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۲‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شخصیت :نظریه و تحقیق
پروین ، لارنس ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شناخت طبیعت انسان
آدلر، آلفرد، ۱۸۷۰- ۱۹۳۷ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۳۳‬,‭آ۴‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رویاها و رشد شخصیت :گسترش آگاهی در رواندرمانی
راسی ، ارنست لارنس ؛  [تهران ] پروانه میلانی : احمد فرنودی مهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۲‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نوروزها و اختلالات شخصیت
کاپلان ، هارولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ک۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو ، جان مارشال ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کمال :الگوهای شخصیت سالم
شولتس ، دوآن P enauD ,ztluhcS. ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای روانی به انضمام الگوی مصاحبه با بیمارروانی - تست افسردگی بک -تست شخصیت کتل - مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک seuqcaj ,ezarroC ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کامل گرایی و سلامت روان
افشار، حمید، ۱۳۴۶- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۳۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ک۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زیستی شخصیت
کاویانی ، حسین ؛  تهران مهرکاویان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۱‬,‭‌ک۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت مرزی
محمودعلیلو، مجید ؛  تهران کتاب ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۹۱ ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
صخره را رها کن
پی ، بیل ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۴‬,‭‌پ۹‌ص ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بازسازی شخصیت در دوران بازپروری
کراوسون ، دنیس دی ؛  تهران افق نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌ک۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی ابعاد علمی شخصیت حضرت امام خمینی با مقالاتی از آیه الله جعفر سبحانی ، آیه الله مومن ...
مفتح ، محمدهادی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۷‬,‭‌م۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آمادگی شغلی ( خود را برای بازار کار قرن بیست و یکم آماده کنید)
سوکی نیک ، دایان enaiD ,kinneikuS ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌س۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2